Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'โลเกศ'

น. ผู้เป็นใหญ่ในโลก จอมโลก. (ส. ป. โลเกส).

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน