Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'สังฆนายก'

น. ตำแหน่งผู้บริหารการคณะสงฆ์รองจากสมเด็จพระสังฆราช ตาม พ.ร.บ. คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔.

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน