Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ทุเลา'

[v.] improve [syn.] ดีขึ้น

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน