Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'huddle'

[vt.] กองรวมกันไว้ สุม กองสุมไว้

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน