Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'เคอร์จิซสถาน'

KYRGYZSTAN

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน