Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'calumnious'

โดยอาการดูหมิ่น เป็นการกล่าวร้าย

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน