Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'จีม'

to shim (a bearing) to chock (a wheel)

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน