Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'fanaticism'

[n.] ความคลั่งไคล้ ความหลงใหลอย่างมาก [syn.] zealextremism [ant.] moderationindifference

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน