Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'gannet'

[n.] นกทะเลขนาดใหญ่มีจงอยปากยาวใช้จับปลากิน [syn.] pelicanshak

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน