Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ถวิล'

[v.] yearn [syn.] คิดถึงคิด

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน