Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'กกๆ'

มาก ๆ ไม่เหลืออะไรเลย

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน