Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'บุถุชน'

an ordinary person a son of Adam a human (not a miracle worker)

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน