Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'pupil'

[n.] นักเรียน เด็กนักเรียน [syn.] studentschoolchild

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน