Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'แจ่ม'

หมายถึง หน้าตาดีสุดๆ หน้าตาดีทุกอณูเนื้อ

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน