Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'barmaid'

คนรับใช้ในร้านเหล้า

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน