Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ละขัดละขืน'

(วด.) ก. ขัดขืน ห้าวหาญ.

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน