Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'at ease'

ตามสบาย สบายใจ หายหนักใจ

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน