Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'หลักยึด'

[n.] pillar (of a nation) [syn.] เครื่องยึดเหนี่ยว

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน