Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'discotheque'

ดิซโคะทีค- สถานที่เต้นรำ ซึ่งใช้เครื่องเล่นแผ่นเสียงแทนวงดนตรี

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน