Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'พาณิชยกรรม'

[n.] commerce

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน