Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ฮีเลส'

ศัพท์ที่ใช้เรียกผู้หญิงที่เป็นเลสเบี้ยน หรือเป็นทอม

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน