Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'มะปราง'

[n.] Marian plum [syn.] กาวางมะยงมะยงชิด

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน