Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'dome'

[n.] หลังคารูปทรงกลม

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน