Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'write error'

หมายถึง ค่าที่ผิดพลาด ซึ่งเกิดจากความคลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูลลงในจานบันทึก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะจานบันทึกมีรอยขีดข่วนบนพื้นผิวจานก็ได้

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน