Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'คนคลั่งการเมือง'

a political fanatic

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน