Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'หก'

a parrot of the genus Loriculus

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน