Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'หงอย'

to wither to be depressed to have the blues downcast despondent

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน