Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'รปภ.'

แอบหลับ เหมือนกับรปภ. ที่แอบหลับระหว่างเฝ้ายาม

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน