Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'สามเวท'

[สา-มะ-เวด สาม-มะ-เวด] น. ชื่อภาค ๑ ใน ๓ ของพระเวท เป็นคัมภีร์ของศาสนาพราหมณ์ เกี่ยวกับการสวดสรรเสริญเทวดา.

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน