Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'เมืองเปิด'

[n.] open country

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน