Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ชีผะขาว'

a white-robed ascetic any ascetic a nunmoth

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน