Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'สลิดหินแขก'

รูปร่างป้อมสั้น ความยาวลำตัวเท่ากับ 1.8-2.3 เท่าของความกว้างลำตัว หัวค่อนข้างเล็ก ปากเล็กยืดหดไม่ได้ ตอนหน้าของครีบหลังมีหนามแหลมยื่นชี้ออกจำนวน 13 อัน อันแรกสั้นที่สุด และต่อด้วยก้านครีบอ่อน ครีบท้องอยู่ใกล้กับครีบหูและมีขนาดใกล้เคียงกัน ฐานครีบก้นยาวมีก้านครีบแข็ง 7 อัน คอดหางเล็กเรียว ลำตัวสีน้ำตาลปนดำ ส่วนท้องมีสีจาง ลำตัวด้านบนมีจุดประและมีแถบเล็กยาวกว่าทางด้านล่าง

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน