Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'trailer'

ไม้เลื้อย รถพ่วง รถพ่วงรถยนต์ มีที่นอนข้างใน สำหรับรอนแรมไปตามเมืองต่างๆ

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน