Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ชมชาญ'

ก. เหิม รื่นเริง เช่น เสียงโห่เอาชัยชมชาญ. (สมุทรโฆษ).

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน