Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'มัจจุราช'

น. \"เจ้าแห่งความตาย\" คือ พระยม ความตาย.

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน