Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ซาวเอ็ด'

ยี่สิบเอ็ด

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน