Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'กิ๊ก'

กิ๊ก หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์อย่างคู่รัก แต่ไม่ใช่คู่รัก

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน