Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'มะขามป้อม'

the emblic tree or Indian goose-berry Phyllanthus emblica

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน