Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'นวปฎล'

[นะวะปะดน] ว. นพปฎล มีเพดาน ๙ ชั้น หมายความถึง เศวตฉัตร. (ป.).

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน