Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ศารทูล'

[สา-ระ-ทูน] (สก. ศารฺทูล มค. สทฺทูล) น. เสือโคร่ง สิงโต คนเก่ง คนดียอดเยี่ยม คนมีชื่อเสียง.

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน