Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ย่อยยับ'

ว. เสียหายป่นปี้.

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน