ความรู้ รักออกฤทธิ์ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์

โรคมะเร็ง, โรคมะเร็ง หมายถึง, โรคมะเร็ง คือ, โรคมะเร็ง ความหมาย, โรคมะเร็ง คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
โรคมะเร็ง

          มะเร็งเป็นโรคร้ายชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นได้ทั้งในสัตว์และมนุษย์ทุกชนชาติ ทุกภาษา ทุกเพศ  ทุกวัย และทุกฐานะ เป็นโรคซึ่งมีมาแล้วตั้งแต่ครั้งโบราณกาลมีผู้รายงานว่าได้พบมะเร็งที่กระดูกต้นขาของมัมมี่ที่ฝังอยู่ในพีระมิดกิเซห์ (Gizeh Pyramid) ซึ่งเป็นที่ฝังศพของราชวงศ์ไอยคุปต์โบราณ มนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ในป่าหรือในเมืองทุกประเทศ  ทุกทวีป  ในส่วนต่างๆของโลกก็มีโอกาสเป็นมะเร็งได้เหมือนกัน  ผิดกันแต่ตำแหน่งของอวัยวะที่เป็นเท่านั้น ซึ่งเป็นมากน้อยต่างกัน โรคมะเร็งกำลังเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือประเทศที่กำลังพัฒนา ในมโนภาพของบุคคลโดยทั่วๆไป "โรคมะเร็ง" เป็นโรคที่น่ากลัวรักษาให้หายขาดได้ยาก และเมื่อเป็นแล้วส่วนใหญ่จะต้องเสียชีวิตทุกรายด้วยความทุกข์ทรมาน ความจริงแล้วโรคมะเร็งส่วนใหญ่จะสามารถรักษาให้หายขาดได้ ถ้าได้รับการรักษาด้วยวิธีการที่ถูกต้องตั้งแต่ในระยะที่เพิ่งเริ่มเป็น
          ในประเทศไทย โรคมะเร็งกำลังเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ เพราะปัจจุบันนี้ชาวไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งมากกว่าโรคอื่นๆ ที่เคยเป็นปัญหาทางสาธารณสุขมาในอดีต เช่น โรคติดเชื้อต่างๆโรคมาลาเรีย  ภาวะทุพโภชนาการ  การแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์  ฯลฯ และชาวไทยมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคมะเร็งมากขึ้นทุกวัน จากรายงานของกองสถิติสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ชาวไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งมากเป็นอันดับที่ ๖ หรือมีอัตราตายเท่ากับ ๑๖.๓ ต่อประชากรแสนคนต่อปี ในปี พ.ศ.๒๕๑๘ เลื่อนขึ้นเป็นอันดับที่ ๓ โดยมีอัตราตายเท่ากับ๑๘.๔/แสน/ปี  และในปี  พ.ศ. ๒๕๒๑ เลื่อนขึ้นเป็นอันดับที่ ๒ โดยมีอัตราตายเท่ากับ ๑๘.๔/แสน/ปี (อันดับที่ ๑ คือการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ)การที่พบว่าชาวไทยเป็นมะเร็งมากขึ้น พอจะอนุมานได้จากสาเหตุต่อไปนี้ คือ
          ๑. มีการเจริญก้าวหน้าในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์  มีการวินิจฉัยโรคมะเร็งได้ดีขึ้น
          ๒. ชาวไทยเสียชีวิตจากโรคอื่นๆ น้อยลง เพราะมีการปรับปรุงในด้านสาธารณสุขของประเทศให้ดีขึ้น
          ๓. ชาวไทยมีอายุเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าสมัยก่อน จนถึงวัยที่จะมีโอกาสเป็นมะเร็งได้มากขึ้น
          ๔. สภาพแวดล้อมที่เป็นพิษ

          แม้ว่าจะมีองค์การต่างๆ ที่ได้จัดตั้งขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะรณรงค์ต่อต้านโรคมะเร็งในประเทศไทย มาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว เช่น  สถาบันมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๐  สมาคมต่อต้านโรคมะเร็งแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ และสถาบันที่เกี่ยวกับมะเร็งตามโรงพยาบาลต่างๆ โดยเฉพาะโรงพยาบาลในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย แต่อุบัติการของโรคมะเร็งในประเทศไทยก็ไม่ลดลง ซ้ำกลับเพิ่มขึ้น  ดังนั้นในปีพ.ศ. ๒๕๒๐ กระทรวงสาธารณสุขโดยการสนับสนุนขององค์การอนามัยโลก จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการมะเร็งแห่งชาติขึ้น เพื่อจะวางมาตรการและประสานความร่วมมือระหว่างองค์การต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วในการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งในประเทศไทย
มะเร็งคืออะไร

          มะเร็ง คือ ก้อน ตุ่ม ไต ที่ผิดปกติที่ปรากฏภายในหรือบริเวณผิวหนังของร่างกาย เรียกรวมๆ กันว่า "เนื้องอก" (neoplasm,  neoplasia,  new growth,  tumour) เนื้องอกนี้เกิดขึ้นมาใหม่จากเนื้อเยื่อของร่างกาย อยู่นอกเหนือการควบคุมของร่างกาย และไม่มีประโยชน์หรือมีโทษต่อร่างกาย

          เนื้องอกแบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือ
          ๑. เนื้องอกชนิดธรรมดา  (benign tumour) โดยปกติจะมีผลต่อร่างกายน้อยมาก นอกจาก
               ก. เกิดในอวัยวะที่มีเนื้อที่จำกัด เช่น ภายในสมอง ทำให้เกิดการกดดันต่อเนื้อสมองปกติโดยรอบอย่างมาก ทำให้เสียชีวิตได้
               ข. เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ก้อนเนื้องอกที่มีก้านอาจจะบิดตัว ทำให้เกิดความเจ็บปวด เกิดการเน่าตายของก้อนเนื้องอก มีเลือดออก หรือ มีการติดเชื้อได้
               ค. เนื้องอกที่มีการสร้างฮอร์โมน  เช่น เนื้องอกของต่อมใต้สมอง ต่อมหมวกไต ตับอ่อน เป็นต้น  ทำให้ร่างกายมีการผิดปกติในระบบฮอร์โมนเป็นอย่างมาก
               ง. เนื้องอกชนิดธรรมดาอาจจะกลายเป็นมะเร็งได้
          ๒. เนื้องอกชนิดร้าย (malignant tumour) หรือที่เรียกกันทั่วๆไปว่า "มะเร็ง" (cancer) นั่นเอง  แขนงวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับมะเร็งเรียกว่า "เนื้องอกวิทยา" (oncology)  ซึ่งมาจากภาษากรีก onkos แปลว่า  tumour หรือ mass และคำว่า cancer แปลว่าปู มะเร็งอาจจะเกิดในลักษณะที่เป็นก้อนมะเร็ง  หรืออาจจะเกิดในลักษณะที่เซลล์มะเร็งกระจายไปทั่วระบบอวัยวะนั้นๆ อาทิ เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว เซลล์มะเร็งจะกระจายไปทั่วระบบการไหลเวียนเลือด  เป็นต้น

                    ตารางแสดงความแตกต่างระหว่างเนื้องอกชนิดธรรมดากับมะเร็ง

 


เนื้องอกชนิดธรรมดา


มะเร็ง

           การเจริญเติบโต
           ลักษณะของการโต

           การทำลายเนื้อเยื่อปกติ
           การทำลายหลอดเลือด
           เปลือกหุ้ม (capsule)
           การแพร่กระจาย (metastasis)
           ผลที่เกิดต่อร่างกาย
           หลอดเลือดมาหล่อเลี้ยง
           เน่าหรือแตกเป็นแผล
           มีการกลับเป็นอีกภายหลังผ่าตัดเอาก้อนออก         ช้า
         ดันออกรอบ ๆ ข้าง
       (expansion)
         น้อยมากหรือไม่มี
         ไม่มี
         มี
         ไม่มี
         น้อยมาก
         น้อย
         ไม่ค่อยมี
         ไม่ค่อยมี        เร็ว
       แทรกซึม (invasion)

      มาก
      พบบ่อย
      ไม่มี
      มี
      มาก ตาย
      ปานกลางถึงมาก
      มีเสมอ
      มีเสมอ
          ฉะนั้น  มะเร็ง คือ เนื้องอกชนิดร้ายที่เกิดขึ้นมาใหม่จากเนื้อเยื่อปกติของร่างกาย  มีการเจริญเติบโตอยู่นอกเหนือการควบคุมของร่างกาย และมีโทษต่อร่างกายเซลล์มะเร็งจะมีการแบ่งตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดเป็นก้อน หรือเป็นแผลมะเร็งขนาดใหญ่ ลักษณะการโตของก้อนมะเร็งจะเป็นแบบแทรกซ้อน หรือมีส่วนยื่นเข้าไปในเนื้อเยื่อปกติโดยรอบเหมือนขาปู (ฉะนั้นสัญลักษณ์ของมะเร็งหรือเครื่องหมายขององค์การต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งจึงมักจะใช้รูปปูเป็นเครื่องหมาย)การแทรกซึมเช่นนี้ จึงมีการทำลายเนื้อเยื่อปกติใกล้เคียงเป็นอย่างมาก มีการทำลายหลอดเลือดทำให้มีเลือดออก หรือจากการที่ก้อนมะเร็งโตเร็วมาก จนขาดเลือดไปหล่อเลี้ยง จึงเกิดการเน่าตายของเซลล์มะเร็งทำให้มีกลิ่นเหม็นเป็นอย่างมาก และลักษณะที่สำคัญของมะเร็งคือ เซลล์มะเร็งจากมะเร็งปฐมภูมิสามารถจะแพร่กระจายไปได้ทั่วร่างกาย  ไปเกิดขึ้นใหม่เป็นมะเร็งทุติยภูมิตรงส่วนอื่นของร่างกายที่อยู่ห่างไกลออกไป
          มะเร็งแต่ละชนิดจะมีความรุนแรงแตกต่างกันและยังขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์เฉพาะระหว่างมะเร็งนั้นกับตัวผู้ป่วยโดยตรง ความรุนแรงจึงแตกต่างกันในแต่ละบุคคล แต่ละก้อนมะเร็งในคนเดียวกัน หรือแม้แต่มะเร็งก้อนเดียวกันก็ยังมีอัตราการเจริญเติบโตไม่เท่ากันมะเร็งบางชนิดมีการแพร่กระจายได้รวดเร็วมาก  แม้ว่าจะเพิ่งเริ่มเป็น เช่น มะเร็งปอด บางชนิดโตช้าและแพร่กระจายช้า ผู้ป่วยจะมีชีวิตอยู่ได้นานหลายปี แม้ว่าจะเริ่มต้นรักษาช้า หรือไม่ได้รับการรักษาอย่างเต็มที่  เช่น มะเร็งของต่อมไทรอยด์ชนิดปุ่ม (papillary) เป็นต้น
          มะเร็งแต่ละชนิดชอบแพร่กระจายไปเฉพาะอวัยวะบางอวัยวะเท่านั้น เช่น มะเร็งเต้านม ชอบแพร่กระจายไปที่กระดูกหรือตับมากกว่าอวัยวะอื่น เป็นต้น
          ในทางพยาธิวิทยาจะแบ่งความรุนแรงของมะเร็งตามการจำแนกลักษณะของเซลล์มะเร็ง (differentiation)เมื่อดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ออกเป็น ๔ ขั้น คือ ตั้งแต่ขั้นที่มีการจำแนกลักษณะของเซลล์ชัดเจน (well differentiation) ซึ่งถือว่ามีความรุนแรงน้อย จนกระทั่งถึงขั้นที่ ๔ ที่ เซลล์ไม่มีการจำแนกลักษณะเลย (undifferentiation)ซึ่งมีความรุนแรงมาก
          สำหรับด้านการรักษา ได้แบ่งความรุนแรงของมะเร็งตามระยะของโรค โดยอาศัยการลุกลามของโรคออกไปเป็นระยะๆ อย่างคร่าวๆ ดังนี้ คือ
          ระยะที่ ๑ มะเร็งยังจำกัดอยู่เฉพาะในที่เริ่มเป็น
          ระยะที่ ๒ มะเร็งลุกลามถึงเนื้อเยื่อข้างเคียงหรือลุกลามทะลุผ่านอวัยวะที่เป็นโพรง
          ระยะที่ ๓ มะเร็งลุกลามถึงต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียง
          ระยะที่ ๔ มะเร็งแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ

โรคมะเร็ง, โรคมะเร็ง หมายถึง, โรคมะเร็ง คือ, โรคมะเร็ง ความหมาย, โรคมะเร็ง คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 9

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu