ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

วันคุ้มครองโลก Earth Day ประวัติและความเป็นมา, วันคุ้มครองโลก Earth Day ประวัติและความเป็นมา หมายถึง, วันคุ้มครองโลก Earth Day ประวัติและความเป็นมา คือ, วันคุ้มครองโลก Earth Day ประวัติและความเป็นมา ความหมาย, วันคุ้มครองโลก Earth Day ประวัติและความเป็นมา คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 1
วันคุ้มครองโลก Earth Day ประวัติและความเป็นมา

วันที่ 22 เมษายนของทุกปี วันคุ้มครองโลก

          วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ถือเป็นวันสำคัญของขบวนอนุรักษ์ธรรมชาติทั่วโลก ตรงกับวันที่ 22 เมษายน ของทุกปี วันคุ้มครองโลกถือกำเนิดในสหรัฐอเมริกาเมื่อ 27 ปีก่อน ในวันที่ 22 เมษายน 2513 นักอนุรักษ์ธรรมชาติกลุ่มหนึ่งได้จัดให้มีการแสดงพลังครั้งใหญ่ เพื่อปลุกเร้าจิตสำนึกเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งนับวันยิ่งถูกมนุษย์ทำลาย ในการแสดงพลังครั้งนั้นมีผู้เข้าร่วมกว่า 20 ล้านคนและปรากฏขึ้นตามเมืองใหญ่ ๆ เกือบทั้งสหรัฐ หลังจากนั้นความห่วงใยปัญหาสภาพแวดล้อมของสหรัฐก็เพิ่มพูนขึ้น มีการออกกฎหมายควบคุมการกระทำที่สร้างความเสียหายให้กับธรรมชาติ สำหรับประเทศไทยเริ่มพูดถึงวันคุ้มครองโลกครั้งแรก เมื่อปี 2533 ถือเป็นการเริ่มต้นของสังคมไทยยุคเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะหลังจากสืบ นาคะเสถียร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งกระทำอัตวินิบาตกรรม และเมื่ออาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน 16 สถาบันได้จัดงานวันคุ้มครองโลกขึ้นเพื่อรณรงค์ให้คนไทยเห็นความสำคัญของป่าอนุรักษ์ และตระหนักถึงวิกฤตการทำลายสัตว์ป่าและป่าไม้ประเทศไทย ยังมีการจัดงานเพื่อหาทุนเข้ามูลนิธิสืบนาคะเสถียร เพื่อใช้ในการปกป้องรักษาผืนป่า ที่เป็นมรดกของโลกอีกด้วย

          วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 22 เมษายน ของทุกๆ ปีเป็นวันที่เรามีโอกาสรำลึกถึงสิ่งแวดล้อม และใคร่ครวญว่าเราจะต้องทำอะไรอีกบ้างเพื่อปกป้องของ ขวัญที่ธรรมชาติมอบแก่โลกของเราใบนี้ แม้ว่าจะไม่มีองค์กรกลางแห่งใดที่ทำหน้าที่เป็นองค์ก รหลักในการฉลองวันคุ้มครองโลก แต่มีองค์กรเอกชนหลายแห่งที่คอยสังเกตการณ์เกี่ยวกับ กิจกรรมตามโรงเรียนและสวนสาธารณะหลายพันแห่งที่จัดขึ ้นในวันนี้ ประเทศต่างๆ ทั่วโลกจะจัดกิจกรรมต่างๆ ในวันคุ้มคองโลกแม้ว่าไม่มีประเทศใดที่ประกาศให้วันด ังกล่าวเป็นวันหยุดประจำชาติ ในสหรัฐอเมริกา วันดังกล่าวช่วยย้ำเตือนว่าจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมเ ป็นส่วนหนึ่งของสำนึกของประชาชนทั่วประเทศและการพิทั กษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นความคิดที่จำกัดอยู่ในวงของพวก หัวอนุรักษ์เท่านั้น ได้ขยายออกมาสู่ชาวอเมริกันหมู่มากแล้ว

          ภายหลังวันสถาปนาวันคุ้มครองโลกในปีแรก รัฐบาลกลางก็ประกาศใช้กฎหมายฉบับสำคัญ สำนักงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (U.S. Environmental Protection Agency) ได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2513 ตามด้วยการประกาศใช้กฎหมายอากาศบริสุทธิ์ (Clean Air Act) กฎหมายน้ำสะอาดปี พ.ศ. 2515 (Clean Water Act of 1972) และกฎหมายว่าด้วยสิ่งมีชีวิตใกล้สูญพันธุ์ พ.ศ. 2516 (Endangered Species Act of 1973) บทบัญญัติข้อหนึ่งในจำนวนบทบัญญัติหลายข้อที่มีผลกว้ างไกลของกฎหมายเหล่านี้คือบทบัญญัติที่บังคับให้รถยน ต์ต้องใช้น้ำมันไร้สารตะกั่ว และวิ่งได้ระยะทางอย่างน้อยเท่าที่กฎหมายกำหนดต่อน้ำ มันหนึ่งแกลลอน ตลอดจนมีเครื่องฟอกไอเสียที่ช่วยลดปริมาณควันพิษที่ป ล่อยออกจากท่อไอเสียรถยนต์

          ตามครัวเรือนนั้น ชาวอเมริกันเริ่มแยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิล โดยบ่อยครั้งที่ลูกๆ มักเป็นคนเตือนพ่อแม่ให้ทำเช่นนั้น พอถึงปลายคริสต์ทศวรรษ 1980 ชุมชนหลายแห่งก็มี โครงการรีไซเคิล เมื่อถึงกลางคริสต์ทศวรรษ 1990 โครงการรีไซเคิลของเทศบาลเหล่านี้ก็สามารถพึ่งพาตนเอ งได้ โดยจำนวนขยะที่เทศบาลต้องนำไปทิ้งลดลงอย่างเห็นได้ชั ด และกว่าร้อยละ 20 ของขยะในเขตเทศบาลของอเมริกาได้ถูกนำไปแปรรูปให้กลาย เป็นผลผลิตที่มีประโยชน์ บริษัทห้างร้านต่างๆ ซึ่งเริ่มตระหนักมากขึ้นในความต้องการของผู้บริโภคแล ะผลกำไรที่จะได้รับในตอนท้าย มักโฆษณาผลิตภัณฑ์ของตนว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีหลายบริษัทที่ใช้วิธีการผลิตที่เพิ่มประสิทธิภาพแล ะลดจำนวนกากของเสียจากอุตสาหกรรมลงด้วย

          เหตุการณ์เล็กๆ อย่างการประท้วงในปี พ.ศ. 2513 ได้วิวัฒนาการกลายเป็นการเฉลิมฉลองและความมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในระดับโลก ประวัติความเป็นมาของสิ่งแวดล้อมสะท้อนถึงจิตสำนึกด้ านสิ่งแวดล้อมที่เจริญงอกงามในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา และสิ่งที่เราได้รับจากวันคุ้มครองโลกก็คือการตระหนั กว่าสิ่งแวดล้อมคือความห่วงใยของคนทุกหมู่เหล่าทั่วโลก

บทความเกี่ยวกับ วันคุ้มครองโลก (Earth Day) และภาวะโลกร้อน ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้ เราควรจะเร่งรีบเพื่อช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อพวกเราทุกคนทั่วโลก

- ความรู้เกี่ยวกับวันคุ้มครองโลก (Earth Day)
- ความหมาย ภาวะโลกร้อน (Global Warming)

เว็บไซต์ข่าวสาร การจัดกิจกรรมวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ทั่วโลก

- https://ww2.earthday.net/
- https://www.earthsite.org/
- https://www.earthday.ca/
- https://www.earthday.gov/

หน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ข่าวสาร และเว็บไซต์ ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมและรณรงค์วันคุ้มครองโลกมากมาย ดังนี้

กรีนพีซ ตอกย้ำวันคุ้มครองโลก

กรีนพีซ ตอกย้ำวันคุ้มครองโลก อนาคตอันร้อนระอุ โลกต้องการพลังงานสะอาด

     กรีนพีซตอกย้ำโลกร้อนขึ้น เรียกร้องทุกคนมีส่วนร่วมใช้พลังงานสะอาด ย้ำทุกคนมีศักยภาพในการป้องกัน และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม เพียงต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้

     วันนี้ กรีนพีซ ร่วมกับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลซิตี้ บางนา จัดงานวันคุ้มครองโลก ที่บริเวณลานกว้างหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลซิตี้ บางนา โดยอาสาสมัครกรีนพีซ แขวนป้ายผ้ามีข้อความว่า “อนาคตอันร้อนระอุ โลกต้องการพลังงานสะอาด”อันเป็นสัญลักษณ์เปิดงาน และกรอบความคิดของการจัดงานที่ต้องการสื่อถึงมหันตภัยของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากศิลปิน นักร้อง นักแสดงจำนวนมาก เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การคุ้มครองโลกเริ่มได้ที่ตัวเรา

     ดร.โอภาส ปัญญา ประธานกรรมการบริหาร กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวระหว่างเปิดงานว่า กรีนพีซ ต้องการ สร้างความตระหนักต่อสาธารณชนในประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม และผลกระทบที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน การมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหา และหาทางออกในการช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งจำเป็นมาก

     “เราเชื่อในศักยภาพของประชาชนในการคิดเชื่อมโยงปัญหา และทางออกด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน เพียงแต่ส่งเสริมบทบาทประชาชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีศักยภาพมากขึ้น” ดร.โอกาส กล่าว

     อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของภาคเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมทั่วโลก ส่งผลให้เกิดการเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม จากการที่ทรัพยากรธรรมชาติถูกคุกคาม และทำลายลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกับสภาพภูมิอากาศ ประชาชนหลายล้านคนตกอยู่ในความเสี่ยงโดยเฉพาะในประเทศยากจน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

     ธารา บัวคำศรี ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นตัวอันตรายกำลังอยู่ใกล้ชิดเรามาก ความสูญเสียที่เกิดขึ้นยังคุกคามการพัฒนาทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคต หากเราไม่ลงมือกระทำเสียแต่บัดนี้ เราก็จะถูกบังคับให้ต้องเลือกระหว่างหายนะภัยทางภูมิอากาศกับหายนะภัยทางเศรษฐกิจในอีก 20 ปีข้างหน้า

     กิจกรรมวันคุ้มครองโลกปีนี้ มีศิลปิน นักร้อง นักแสดงมาร่วมวาดภาพลงบนเสื้อ และประมูลผลงาน พร้อมลงชื่อสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับกรีนพีซ อาทิ แอร์ ภุมวารี, บีม พรรณวรินทร์, เปิ้ล ภารดี, เจน ชมพูนุช, เป้ย ปานวาด, เบนซ์ ปุญยาพร และยังมีดนตรีวง Exotic จากค่ายลักษ์มิวสิค, กลุ่มโซลาร์เจนเนอเรชั่น, ศุ บุญเลี้ยง และวง Buddhist Holiday จากค่ายโซนี่มิวสิค และวงคิงคอง โปรเจ็คส์ มาร่วมให้ความบันเทิงตลอดงาน นอกเหนือจากนิทรรศการภาพถ่ายผลกระทบจากภาวะโลก

     ร้อน และกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ในการประดิษฐ์สมุดบันทึกค่าไฟฟ้า เพื่อสร้างพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน ตอบคำถามด้านสิ่งแวดล้อม และเกมต่างๆ เพนท์เสื้อ เพื่อเป็นสื่อในการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมของอาสาสมัครรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องกับกรีนพีซ ร่วมลงชื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นช่องทางให้กับผู้ที่สนใจ และสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และแสดงออกเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสาธิตการใช้พลังงานสะอาด เพื่อเป็นการนำเสนอทางออกของการใช้พลังงานหมุนเวียนที่มีอยู่ และสามารถนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

     กรีนพีซเป็นองค์กรรณรงค์อิสระ เผชิญหน้าอย่างสร้างสรรค์และด้วยสันติวิธี เพื่อเปิดโปงปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วโลก และนำเสนอแนวทางแก้ไข ซึ่งจำเป็นยิ่งต่ออนาคตของสิ่งแวดล้อม และสันติภาพของโลก

เว็บไซต์กรีนพีช : https://www.greenpeace.org/

 

 

วันคุ้มครองโลก Earth Day ประวัติและความเป็นมา, วันคุ้มครองโลก Earth Day ประวัติและความเป็นมา หมายถึง, วันคุ้มครองโลก Earth Day ประวัติและความเป็นมา คือ, วันคุ้มครองโลก Earth Day ประวัติและความเป็นมา ความหมาย, วันคุ้มครองโลก Earth Day ประวัติและความเป็นมา คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu