ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

พาสปอร์ตแดง?, พาสปอร์ตแดง? หมายถึง, พาสปอร์ตแดง? คือ, พาสปอร์ตแดง? ความหมาย, พาสปอร์ตแดง? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

พาสปอร์ตแดง?

พาสปอร์ตแดง เป็นแบบไหน หมายถึงอะไรค่ะ

คำตอบ

หนังสือเดินทางทูต Diplomatic เล่มสีแดงสด   หรือ พาสปอร์ตแดง เป็นหนังสือเดินทางสำหรับนักการทูต และข้าราชการการเมือง เพื่อเดินทางไปราชการต่างประเทศเท่านั้น - การออกหนังสือเดินทางทูต     ตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ ศ 2548 ข้อ 6 กำหนดให้ออกหนังสือเดินทางทูตแก่บุคคลดังต่อไปนี้ พระบรมวงศ์และพระนัดดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าและคู่สมรส พระราชวงศ์และบุคคลสำคัญที่ราชเลขาธิการขอไปเป็นกรณีพิเศษ ประธานองคมนตรี และองคมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกา และประธานศาลอุธรณ์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และประธานศาลปกครองสูงสุด อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการทหารเหล่าทัพ ข้าราชการที่มีตำแหน่งทางการทูต ซึ่งเดินทางไปราชการในต่างประเทศ ข้าราชการที่มีตำแหน่งทางการทูต ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ ณ ส่วนราชการในต่างประเทศ   คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งอยู่ในความดูแลของบิดามารดาในประเทศที่ประจำอยู่หรือทำการศึกษาอยู่ในประเทศอื่น แต่บุตรจะต้องอายุไม่เกิน 25 ปี คู่สมรสที่ร่วมเดินทางไปกับบุคคลดังกล่าวในข้อ 2 ถึงข้อ 8 บุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการหรือภายใต้พันธกรณีระหว่างประเทศ   หรือภายใต้สถานการณ์พิเศษที่มีความจำเป็น หรือเกี่ยวกับการเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของประเทศ หรืออดีตเอกอัครราชทูต หรือในกรณีที่เห็นสมควร ให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศมอบหมาย มีอำนาจใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติให้ออกหนังสือเดินทางทูตได้ - หนังสือเดินทางทูตมีอายุไม่เกิน 5 ปี ไม่สามารถต่ออายุ หรือเมื่อเสร็จภารกิจหรือผู้ถือขาดคุณสมบัติที่จะถือ หนังสือเดินทางทูต ให้ส่งหนังสือเดินทางทูตนั้นแก่กระทรวงการต่างประเทศ - เอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทางทูต ผู้ร้องต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเองเพื่อบันทึกข้อมูลชีวภาพ ได้แก่ ภาพใบหน้าและลายพิมพ์นิ้วมือ เพื่อนำไปบันทึกลงในไมโครชิพที่ฝังในหนังสือเดินทาง กรณีเดินทางไปราชการ หนังสือนำจากหน่วยราชการต้นสังกัดลงนามโดยปลัดกระทรวง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งขอให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือเดินทาง โดยแจ้งการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ ณ ประเทศใด พร้อมระบุวัตถุประสงค์และกำหนดการเดินทาง สำเนาบันทึกอนุมัติตัวบุคคลให้เดินทางไปราชการต่างประเทศ โดยมีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเดินทางไปราชการต่างประเทศ บัตรประจำตัวข้าราชการที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน กรณีไปประจำการต่างประเทศ หนังสือนำจากหน่วยราชการต้นสังกัดลงนามโดยปลัดกระทรวง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ บันทึกจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กพร กระทรวงการต่างประเทศ   ถึงผู้อำนวยการกองหนังสือเดินทางขอความอนุเคราะห์ให้ออกหนังสือเดินทาง แจ้งการเดินทางไปรับตำแหน่งทางการทูตพร้อมครอบครัว และรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การเดินทางไปแทนบุคคลซึ่งครบวาระประจำการ เป็นต้น สำเนาบัตรข้าราชการที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน กรณีคู่สมรสเป็นข้าราชการจะต้องมีใบลาอนุมัติให้ลาติดตามสามีแนบด้วย ที่มา - เว็บไซท์กระทรวงการต่างประเทศ

พาสปอร์ตแดง, พาสปอร์ตแดง หมายถึง, พาสปอร์ตแดง คือ, พาสปอร์ตแดง ความหมาย, พาสปอร์ตแดง คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu