ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

หนังสือเดินทาง, หนังสือเดินทาง หมายถึง, หนังสือเดินทาง คือ, หนังสือเดินทาง ความหมาย, หนังสือเดินทาง คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 1
หนังสือเดินทาง

          หนังสือเดินทาง (Passport) เป็นเอกสารสำคัญที่จะแสดงรายละเอียดของบุคคล  ที่จะเดินทางไปต่างประเทศโดยจะระบุ ชื่อผู้เดินทาง  ลายมือชื่อ  รูปถ่าย  อายุ  สัญชาติ  ศาสนา  อาชีพ  เลขที่หนังสือเดินทาง  เป็นต้น  ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปต่างประเทศ  และเป็นเอกสารสำคัญที่จะใช้เป็นหลักฐานที่จะขอหนังสือตรวจลงตรา (Visa) เข้าประเทศต่าง ๆโดยกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ  จะเป็นผู้มีอำนาจในการออกหนังสือเดินทางดังกล่าวโดยแบ่งประเภทของหนังสือเดินทางออกเป็น 4 ประเภท  ดังนี้

ขั้นตอนในการขอหนังสือเดินทางราชการ

          1. ได้รับหนังสือตอบรับ/ หนังสือเชิญเพื่อไปปฏิบัติราชการ ณ ต่างประเทศ จากหน่วยงานหรือสถาบันต่างประเทศ ที่ผู้เดินทางกำหนดเยือน     

 

          2. เสนอเรื่องขออนุมัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศ (โดยแจ้งผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หากเป็นกรณีศึกษาต่อให้แจ้งแหล่งทุนที่ได้รับ) ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดไปยังอธิการบดี ดังนี้

 

          2.1 กรณีเดินทางไปศึกษาต่อ / ฝึกอบรม / ทำวิจัยให้ผ่านเรื่องจากต้นสังกัดไปยังงาน การเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

 

          2.2 กรณีเดินทางไปประชุม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ให้ผ่านเรื่องจากต้นสังกัดไปยัง งานวิเทศสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี


ประเภทของหนังสือเดินทาง

1.   หนังสือเดินทางทูต (Diplomatic)               เล่ม D

2.   หนังสือเดินทางราชการ (Official Passport) เล่ม F

3.   หนังสือเดินทางยกเว้นค่าธรรมเนียม (Gratis) เล่ม G

4.   หนังสือเดินทาง (Passport)                     เล่ม Y

 

          1. หนังสือเดินทางทูต (Diplomatic) เล่มสีแดงสด หนังสือเดินทางทูต (Diplomatic) เป็นหนังสือเดินทางสำหรับนักการทูต  และข้าราชการการเมือง  เพื่อเดินทางไปราชการต่างประเทศเท่านั้น 

 

          2. หนังสือเดินทางราชการ (Official Passport) เล่มสีน้ำเงิน หนังสือเดินทางราชการ (Official Passport) เป็นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการเพื่อเดินทางไปราชการนั้นๆ

 

          3. หนังสือเดินทางยกเว้นค่าธรรมเนียม (Gratis) เล่มสีน้ำตาล หนังสือเดินทางยกเว้นค่าธรรมเนียม (Gratis) เป็นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการเกษียณอายุ  พนักงานของรัฐ  และข้าราชการที่จะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศโดยทุนส่วนตัว (ทุนประเภท 2) หรือไปฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ

 

          4. หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มสีเลือดหมู หนังสือเดินทาง (Passport) เป็นหนังสือเดินทางสำหรับประชาชนทั่วไป  หรือข้าราชการ / พนักงานของรัฐ  สามารถใช้ในกรณีที่เดินทางไปต่างประเทศด้วยกิจธุระส่วนตัว


ขั้นตอนและเอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทางใหม่หรือต่ออายุหนังสือเดินทาง

1. สำเนาหนังสืออนุมัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

          สำเนาหนังสืออนุมัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศจากหน่วยงานต้นสังกัดโดยต้องระบุรายละเอียดของผู้ที่จะเดินทางคือ  ชื่อ นามสกุล  ตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี)  ระดับ  ตำแหน่งทางบริหาร (ถ้ามี) และสังกัด  รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการเดินทาง  วันเดินทาง ไป-กลับ  ประเทศ  สถานที่ที่จะเดินทางไปเยือน  และระบุแหล่งทุนที่ได้รับ

 

2.  แบบฟอร์มขอ / ต่ออายุหนังสือเดินทาง

          การกรอกแบบฟอร์มขอ / ต่ออายุหนังสือเดินทาง โดยในกรอบด้านบนขวามือของแบบฟอร์มให้เซ็นให้เหมือนกันทั้ง 2 ช่อง ห้ามมีรอยลบหรือขูดขีดและไม่ให้ถูกเส้นกรอบ ในกรณีที่ขอต่ออายุหนังสือเดินทางต้องเซ็นให้เหมือนเล่มเดิม (ห้ามเขียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่)

 

3.  สำเนาบัตรข้าราชการ / พนักงาน 

          สำเนาบัตรข้าราชการ / พนักงาน ต้องเป็นสำเนาบัตรที่ยังไม่หมดอายุ หากบัตรหมดอายุต้องทำบัตรใหม่ ยกเว้นกรณีเร่งด่วนอนุญาตให้ใช้หนังสือรับรองการปฏิบัติงานแทนได้ (หรือถ้ามีสำเนาบัตรเก่าให้แนบสำเนาบัตรเก่าด้วย) หากเป็นข้าราชการผู้เกษียณอายุต้องใช้บัตรผู้บริหารหรือบัตรผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมแนบสำเนาคำสั่งแต่งตั้งด้วย

 

4.  สำเนาทะเบียนบ้าน 

          สำเนาทะเบียนบ้านให้สำเนาหน้าที่มีรายการเกี่ยวกับบ้าน  และหน้าที่มีชื่อผู้เดินทาง  ซึ่งมีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก (ไม่อนุญาตให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านแบบเก่าเนื่องจากไม่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน)

 

5.  สำเนาทะเบียนสมรส / ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล

          สำเนาทะเบียนสมรส / ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุลใช้ในการต่ออายุหนังสือเดินทางราชการในกรณีที่เคยมีหนังสือเดินทางเล่มแรกที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรง หรือมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ

 

6.   รูปถ่าย (อายุไม่เกิน 6 เดือน)

 

กรณีขอหนังสือเดินทางใหม่

          - ใช้รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

 

กรณีต่ออายุหนังสือเดินทาง

           - ใช้รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

           

          ทั้งนี้  จะต้องเป็นรูปที่ถ่ายฟิล์มปกติ  มิใช่แบบ Digital หรือ Polaroid

           - ข้าราชการควรใช้รูปถ่ายที่สวมชุดข้าราชการ เป็นลำดับแรกหรือใช้ชุดสุภาพ

           - ข้าราชการผู้เกษียณอายุใช้รูปถ่ายชุดสุภาพหรือชุดสวมสายสะพาย

           - พนักงานใช้รูปถ่ายสวมชุดสุภาพ

 

หมายเหตุ  เอกสารลำดับที่ 3

หนังสือเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจลงตรา

          หนังสือเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจลงตราเป็นเอกสารสำคัญที่จะอำนวยความสะดวกให้ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศ  ยื่นขอการตรวจลงตรา (Visa)  ณ สถานทูตประเทศที่ประสงค์จะเดินทาง  โดยกรมการกงสุล  กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้มีอำนาจในการออกหนังสือดังกล่าว ทั้งนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ จะเป็นผู้ออกหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศให้ดังนี้

 

          1.  กรณีที่หนังสือเดินทางราชการยังไม่หมดอายุ หรือมีอายุเกิน 6 เดือน นับถึงวันที่
จะเดินทางไปราชการต่างประเทศ

 

          2.  กรณีที่หนังสือเดินทางราชการหมดอายุ  จะดำเนินการพร้อมกับการต่ออายุหนังสือเดินทางราชการ

7

 

          3.  กรณีที่ยังไม่มีหนังสือเดินทางราชการ  จะดำเนินการพร้อมกับการขอหนังสือเดินทางราชการใหม่


เอกสารประกอบการขอหนังสือเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจลงตรา ไปยังกระทรวงการต่างประเทศ

          1.  สำเนาหนังสือขออนุมัติการไปราชการต่างประเทศ

 

          2.  หนังสือเชิญ / หนังสือตอบรับ

 

          3.  สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายและหน้าที่บอกวันหมดอายุ  พร้อมสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่หนังสือเดินทางราชการมีอายุเกิน 6 เดือน)

 

การดำเนินการขอวีซ่า ณ สถานทูต

          นำหนังสืออำนวยความสะดวกในการตรวจลงตราจากกระทรวงการต่างประเทศ  ไปยังสถานทูตนั้นๆ พร้อมเอกสาร ดังนี้

 

          1.  หนังสือเดินทางเล่มจริง

          2.  แบบฟอร์มวีซ่า

          3.  หนังสือตอบรับ / หนังสือเชิญ

          4.  รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1-2 รูป ขึ้นอยู่กับสถานทูตนั้นๆ

          5.  ค่าธรรมเนียมวีซ่า+

 

ที่มา https://www.international.nu.ac.th/data/Passport%20Manual.doc


กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย

1.  แจ้งความ ณ สถานีตำรวจ

2.  นำใบแจ้งความแนบพร้อมกับเอกสารการขอหนังสือเดินทางราชการใหม่


หนังสือเดินทาง, หนังสือเดินทาง หมายถึง, หนังสือเดินทาง คือ, หนังสือเดินทาง ความหมาย, หนังสือเดินทาง คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu