ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ใช้ยาย้อมผมอย่างไรจึงจะปลอดภัย?, ใช้ยาย้อมผมอย่างไรจึงจะปลอดภัย? หมายถึง, ใช้ยาย้อมผมอย่างไรจึงจะปลอดภัย? คือ, ใช้ยาย้อมผมอย่างไรจึงจะปลอดภัย? ความหมาย, ใช้ยาย้อมผมอย่างไรจึงจะปลอดภัย? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ใช้ยาย้อมผมอย่างไรจึงจะปลอดภัย?

ใช้ยาย้อมผมอย่างไรจึงจะปลอดภัย

คำตอบ

โ ร ค เเ ก่ ก่ อ น วั ย รั ก ษ า ได้     ค ศ 1994 Dr Daniel Rudman M D ล ง ใ น ว า ร ส า ร ก า ร แ พ ท ย์ N e w E n g l a n d J a u r n a l o f m e d i c i n e ร า ย ง า น ว่ า ผ ล ก า ร ใ ช้ H G H สามารถชะลอความแก่ได้ ช่ ว ย ใ ห้ ดู เ ป็ น ห นุ่ ม เ ป็ น ส า ว ขึ้ น 1 0 - 2 0 ปี สั ง เ ก ตุ จ า ก ผิวที่ขาวใสขึ้น รอยเหิ่ยวย่น ลดลง กล้ามเนื้อกระชับขึ้น นอนหลับลึกขึ้น สมรรถภาพทางเพศดีขึ้น           CLICK var PS 96689 0   ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว ทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่าน ลบ อีเมลขยะ ไม่ใช่อีเมลขยะ พิมพ์ ดูข้อความต้นฉบับ Browser isIE true isIE6 false isIE7 true isIE8 false Loc isBidi false LEFT left RIGHT right LRM u200e RLM u200f Res strings browserJSError Windows Live Hotmail e0 b9 84 e0 b8 a1 e0 b9 88 e0 b8 aa e0 b8 b2 e0 b8 a1 e0 b8 b2 e0 b8 a3 e0 b8 96 e0 b8 94 e0 b8 b3 e0 b9 80 e0 b8 99 e0 b8 b4 e0 b8 99 e0 b8 81 e0 b8 b2 e0 b8 a3 e0 b8 95 e0 b8 b2 e0 b8 a1 e0 b8 97 e0 b8 b5 e0 b9 88 e0 b8 a3 e0 b9 89 e0 b8 ad e0 b8 87 e0 b8 82 e0 b8 ad e0 b9 84 e0 b8 94 e0 b9 89 Microsoft e0 b8 ad e0 b8 b2 e0 b8 88 e0 b8 95 e0 b8 b4 e0 b8 94 e0 b8 95 e0 b9 88 e0 b8 ad e0 b8 84 e0 b8 b8 e0 b8 93 e0 b9 80 e0 b8 81 e0 b8 b5 e0 b9 88 e0 b8 a2 e0 b8 a7 e0 b8 81 e0 b8 b1 e0 b8 9a e0 b8 9b e0 b8 b1 e0 b8 8d e0 b8 ab e0 b8 b2 e0 b8 97 e0 b8 b5 e0 b9 88 e0 b8 84 e0 b8 b8 e0 b8 93 e0 b8 a3 e0 b8 b2 e0 b8 a2 e0 b8 87 e0 b8 b2 e0 b8 99 loading e0 b8 81 e0 b8 b3 e0 b8 a5 e0 b8 b1 e0 b8 87 e0 b9 82 e0 b8 ab e0 b8 a5 e0 b8 94 noconnectivity e0 b9 80 e0 b8 a3 e0 b8 b2 e0 b9 84 e0 b8 a1 e0 b9 88 e0 b8 aa e0 b8 b2 e0 b8 a1 e0 b8 b2 e0 b8 a3 e0 b8 96 e0 b9 80 e0 b8 8a e0 b8 b7 e0 b9 88 e0 b8 ad e0 b8 a1 e0 b8 95 e0 b9 88 e0 b8 ad e0 b9 84 e0 b8 9b e0 b8 a2 e0 b8 b1 e0 b8 87 Windows Live Hotmail e0 b9 84 e0 b8 94 e0 b9 89 e0 b9 83 e0 b8 99 e0 b8 82 e0 b8 93 e0 b8 b0 e0 b8 99 e0 b8 b5 e0 b9 89 e0 b9 82 e0 b8 9b e0 b8 a3 e0 b8 94 e0 b8 95 e0 b8 a3 e0 b8 a7 e0 b8 88 e0 b8 aa e0 b8 ad e0 b8 9a e0 b9 83 e0 b8 ab e0 b9 89 e0 b9 81 e0 b8 99 e0 b9 88 e0 b9 83 e0 b8 88 e0 b8 a7 e0 b9 88 e0 b8 b2 e0 b8 84 e0 b8 b8 e0 b8 93 e0 b9 80 e0 b8 8a e0 b8 b7 e0 b9 88 e0 b8 ad e0 b8 a1 e0 b8 95 e0 b9 88 e0 b8 ad e0 b8 ad e0 b8 a2 e0 b8 b9 e0 b9 88 e0 b8 81 e0 b8 b1 e0 b8 9a e0 b8 ad e0 b8 b4 e0 b8 99 e0 b9 80 e0 b8 97 e0 b8 ad e0 b8 a3 e0 b9 8c e0 b9 80 e0 b8 99 e0 b9 87 e0 b8 95 e0 b9 81 e0 b8 a5 e0 b9 89 e0 b8 a7 e0 b8 a5 e0 b8 ad e0 b8 87 e0 b8 ad e0 b8 b5 e0 b8 81 e0 b8 84 e0 b8 a3 e0 b8 b1 e0 b9 89 e0 b8 87 fppTimeout e0 b9 84 e0 b8 a1 e0 b9 88 e0 b8 aa e0 b8 b2 e0 b8 a1 e0 b8 b2 e0 b8 a3 e0 b8 96 e0 b8 94 e0 b8 b3 e0 b9 80 e0 b8 99 e0 b8 b4 e0 b8 99 e0 b8 81 e0 b8 b2 e0 b8 a3 e0 b9 84 e0 b8 94 e0 b9 89 e0 b9 82 e0 b8 9b e0 b8 a3 e0 b8 94 e0 b8 a5 e0 b8 ad e0 b8 87 e0 b8 ad e0 b8 b5 e0 b8 81 e0 b8 84 e0 b8 a3 e0 b8 b1 e0 b9 89 e0 b8 87 fppInternalErr e0 b9 80 e0 b8 a3 e0 b8 b2 e0 b9 84 e0 b8 a1 e0 b9 88 e0 b8 aa e0 b8 b2 e0 b8 a1 e0 b8 b2 e0 b8 a3 e0 b8 96 e0 b9 80 e0 b8 8a e0 b8 b7 e0 b9 88 e0 b8 ad e0 b8 a1 e0 b8 95 e0 b9 88 e0 b8 ad e0 b9 84 e0 b8 9b e0 b8 a2 e0 b8 b1 e0 b8 87 Windows Live Hotmail e0 b9 84 e0 b8 94 e0 b9 89 e0 b9 83 e0 b8 99 e0 b8 82 e0 b8 93 e0 b8 b0 e0 b8 99 e0 b8 b5 e0 b9 89 e0 b9 82 e0 b8 9b e0 b8 a3 e0 b8 94 e0 b8 a5 e0 b8 ad e0 b8 87 e0 b8 ad e0 b8 b5 e0 b8 81 e0 b8 84 e0 b8 a3 e0 b8 b1 e0 b9 89 e0 b8 87 e0 b9 83 e0 b8 99 e0 b8 a0 e0 b8 b2 e0 b8 a2 e0 b8 ab e0 b8 a5 e0 b8 b1 e0 b8 87 App BUILD 13 2 0260 1209 config adsMinInterval 2 adsMinActions 1 profiling false cookieDomain mail live com imgSvrUrl Page FORM_ID |aspnetForm| fppCfg RequestHandler mail fpp FppVersion 1 SessionId BZSGq 2fC5J 2bhzgiVtGvLlDw 3d 3d AuthUser 807079528 CanaryToken mt Version 1 PartnerID SELF_PATH | x2fmail x2fInboxLight aspx| queryString nonce |1921679760| Resize PerfRecorder config allowInstrumentation false market th-TH reportMode 0 sampleFrequency 0 trackingThreshold 120 delimiter sharedDomain live com GT1Param page landingPageName timeStamp stopPageTimer function startTimer function InboxPage isReadMessageMode false Ads lastRefreshTime new Date actionCt 0 Strings allowJunkReportingQuestion e0 b8 84 e0 b8 b8 e0 b8 93 e0 b8 8a e0 b9 88 e0 b8 a7 e0 b8 a2 e0 b9 80 e0 b8 a3 e0 b8 b2 e0 b8 95 e0 b9 88 e0 b8 ad e0 b8 aa e0 b8 b9 e0 b9 89 e0 b8 81 e0 b8 b1 e0 b8 9a e0 b8 ad e0 b8 b5 e0 b9 80 e0 b8 a1 e0 b8 a5 e0 b8 82 e0 b8 a2 e0 b8 b0 e0 b9 84 e0 b8 94 e0 b9 89 e0 b8 94 e0 b9 89 e0 b8 a7 e0 b8 a2 e0 b8 81 e0 b8 b2 e0 b8 a3 e0 b9 81 e0 b8 88 e0 b9 89 e0 b8 87 e0 b9 83 e0 b8 ab e0 b9 89 e0 b9 80 e0 b8 a3 e0 b8 b2 e0 b8 97 e0 b8 a3 e0 b8 b2 e0 b8 9a e0 b9 80 e0 b8 81 e0 b8 b5 e0 b9 88 e0 b8 a2 e0 b8 a7 e0 b8 81 e0 b8 b1 e0 b8 9a e0 b8 82 e0 b9 89 e0 b8 ad e0 b8 84 e0 b8 a7 e0 b8 b2 e0 b8 a1 e0 b8 97 e0 b8 b5 e0 b9 88 e0 b9 84 e0 b8 a1 e0 b9 88 e0 b9 80 e0 b8 ab e0 b8 a1 e0 b8 b2 e0 b8 b0 e0 b8 aa e0 b8 a1 e0 b9 80 e0 b8 a3 e0 b8 b2 e0 b8 ad e0 b8 b2 e0 b8 88 e0 b9 81 e0 b8 88 e0 b9 89 e0 b8 87 e0 b8 ad e0 b8 b5 e0 b9 80 e0 b8 a1 e0 b8 a5 e0 b8 99 e0 b8 b5 e0 b9 89 e0 b9 83 e0 b8 ab e0 b9 89 e0 b8 81 e0 b8 b1 e0 b8 9a e0 b8 9a e0 b8 a3 e0 b8 b4 e0 b8 a9 e0 b8 b1 e0 b8 97 e0 b8 ad e0 b8 b7 e0 b9 88 e0 b8 99 e0 b9 86 e0 b9 80 e0 b8 9e e0 b8 b7 e0 b9 88 e0 b8 ad e0 b9 83 e0 b8 ab e0 b9 89 e0 b8 8a e0 b9 88 e0 b8 a7 e0 b8 a2 e0 b8 82 e0 b8 88 e0 b8 b1 e0 b8 94 e0 b8 82 e0 b9 89 e0 b8 ad e0 b8 84 e0 b8 a7 e0 b8 b2 e0 b8 a1 e0 b8 97 e0 b8 b5 e0 b9 88 e0 b9 84 e0 b8 a1 e0 b9 88 e0 b8 9e e0 b8 b6 e0 b8 87 e0 b8 9b e0 b8 a3 e0 b8 b0 e0 b8 aa e0 b8 87 e0 b8 84 e0 b9 8c e0 b8 82 e0 b8 ad e0 b8 9a e0 b8 84 e0 b8 b8 e0 b8 93 unsubscribeText e0 b9 80 e0 b8 a3 e0 b8 b2 e0 b8 88 e0 b8 b0 e0 b8 9a e0 b8 ad e0 b8 81 e0 b8 9c e0 b8 b9 e0 b9 89 e0 b8 aa e0 b9 88 e0 b8 87 e0 b8 a7 e0 b9 88 e0 b8 b2 e0 b8 84 e0 b8 b8 e0 b8 93 e0 b9 84 e0 b8 a1 e0 b9 88 e0 b8 95 e0 b9 89 e0 b8 ad e0 b8 87 e0 b8 81 e0 b8 b2 e0 b8 a3 e0 b8 ad e0 b8 a2 e0 b8 b9 e0 b9 88 e0 b9 83 e0 b8 99 e0 b8 81 e0 b8 a5 e0 b8 b8 e0 b9 88 e0 b8 a1 e0 b8 a3 e0 b8 b2 e0 b8 a2 e0 b8 8a e0 b8 b7 e0 b9 88 e0 b8 ad e0 b8 99 e0 b8 b5 e0 b9 89 e0 b9 81 e0 b8 a1 e0 b9 89 e0 b8 a7 e0 b9 88 e0 b8 b2 e0 b8 9c e0 b8 b9 e0 b9 89 e0 b8 aa e0 b9 88 e0 b8 87 e0 b8 ad e0 b8 b2 e0 b8 88 e0 b8 95 e0 b9 89 e0 b8 ad e0 b8 87 e0 b9 83 e0 b8 8a e0 b9 89 e0 b9 80 e0 b8 a7 e0 b8 a5 e0 b8 b2 e0 b8 96 e0 b8 b6 e0 b8 87 e0 b8 aa e0 b8 b4 e0 b8 9a e0 b8 a7 e0 b8 b1 e0 b8 99 e0 b9 83 e0 b8 99 e0 b8 81 e0 b8 b2 e0 b8 a3 e0 b8 a5 e0 b8 9a e0 b8 8a e0 b8 b7 e0 b9 88 e0 b8 ad e0 b8 84 e0 b8 b8 e0 b8 93 e0 b8 ad e0 b8 ad e0 b8 81 e0 b8 81 e0 b9 87 e0 b8 95 e0 b8 b2 e0 b8 a1 e0 b9 80 e0 b8 a3 e0 b8 b2 e0 b8 ad e0 b8 b2 e0 b8 88 e0 b9 81 e0 b8 88 e0 b9 89 e0 b8 87 e0 b8 ad e0 b8 b5 e0 b9 80 e0 b8 a1 e0 b8 a5 e0 b8 99 e0 b8 b5 e0 b9 89 e0 b9 83 e0 b8 ab e0 b9 89 e0 b8 81 e0 b8 b1 e0 b8 9a e0 b8 9a e0 b8 a3 e0 b8 b4 e0 b8 a9 e0 b8 b1 e0 b8 97 e0 b8 ad e0 b8 b7 e0 b9 88 e0 b8 99 e0 b8 97 e0 b8 b5 e0 b9 88 e0 b8 8a e0 b9 88 e0 b8 a7 e0 b8 a2 e0 b9 80 e0 b8 ab e0 b8 a5 e0 b8 b7 e0 b8 ad e0 b9 80 e0 b8 a3 e0 b8 b2 e0 b8 95 e0 b9 88 e0 b8 ad e0 b8 aa e0 b8 b9 e0 b9 89 e0 b8 81 e0 b8 b1 e0 b8 9a e0 b8 ad e0 b8 b5 e0 b9 80 e0 b8 a1 e0 b8 a5 e0 b8 82 e0 b8 a2 e0 b8 b0 e0 b8 97 e0 b8 a3 e0 b8 b2 e0 b8 9a e0 b8 94 e0 b9 89 e0 b8 a7 e0 b8 a2 unsafeLinkQuestion e0 b8 aa e0 b8 b4 e0 b9 88 e0 b8 87 e0 b8 97 e0 b8 b5 e0 b9 88 e0 b9 81 e0 b8 99 e0 b8 9a e0 b8 a1 e0 b8 b2 e0 b8 a3 e0 b8 b9 e0 b8 9b e0 b8 a0 e0 b8 b2 e0 b8 9e e0 b9 81 e0 b8 a5 e0 b8 b0 e0 b8 a5 e0 b8 b4 e0 b8 87 e0 b8 81 e0 b9 8c e0 b8 95 e0 b9 88 e0 b8 b2 e0 b8 87 e0 b9 86 e0 b9 83 e0 b8 99 e0 b8 82 e0 b9 89 e0 b8 ad e0 b8 84 e0 b8 a7 e0 b8 b2 e0 b8 a1 e0 b8 99 e0 b8 b5 e0 b9 89 e0 b8 96 e0 b8 b9 e0 b8 81 e0 b8 9a e0 b8 a5 e0 b9 87 e0 b8 ad e0 b8 81 e0 b9 80 e0 b8 9e e0 b8 b7 e0 b9 88 e0 b8 ad e0 b8 84 e0 b8 a7 e0 b8 b2 e0 b8 a1 e0 b8 9b e0 b8 a5 e0 b8 ad e0 b8 94 e0 b8 a0 e0 b8 b1 e0 b8 a2 e0 b8 82 e0 b8 ad e0 b8 87 e0 b8 84 e0 b8 b8 e0 b8 93 e0 b8 84 e0 b8 b8 e0 b8 93 e0 b8 95 e0 b9 89 e0 b8 ad e0 b8 87 e0 b8 81 e0 b8 b2 e0 b8 a3 e0 b8 a2 e0 b8 81 e0 b9 80 e0 b8 a5 e0 b8 b4 e0 b8 81 e0 b8 81 e0 b8 b2 e0 b8 a3 e0 b8 9a e0 b8 a5 e0 b9 87 e0 b8 ad e0 b8 81 e0 b9 80 e0 b8 99 e0 b8 b7 e0 b9 89 e0 b8 ad e0 b8 ab e0 b8 b2 e0 b8 82 e0 b8 ad e0 b8 87 e0 b8 82 e0 b9 89 e0 b8 ad e0 b8 84 e0 b8 a7 e0 b8 b2 e0 b8 a1 e0 b8 99 e0 b8 b5 e0 b9 89 e0 b8 ab e0 b8 a3 e0 b8 b7 e0 b8 ad e0 b9 84 e0 b8 a1 e0 b9 88 replyForwardWarning e0 b9 82 e0 b8 9b e0 b8 a3 e0 b8 94 e0 b8 95 e0 b8 a3 e0 b8 a7 e0 b8 88 e0 b8 aa e0 b8 ad e0 b8 9a e0 b9 83 e0 b8 ab e0 b9 89 e0 b9 81 e0 b8 99 e0 b9 88 e0 b9 83 e0 b8 88 e0 b8 a7 e0 b9 88 e0 b8 b2 e0 b8 84 e0 b8 b8 e0 b8 93 e0 b9 80 e0 b8 8a e0 b8 b7 e0 b9 88 e0 b8 ad e0 b8 96 e0 b8 b7 e0 b8 ad e0 b8 9c e0 b8 b9 e0 b9 89 e0 b8 aa e0 b9 88 e0 b8 87 e0 b8 a3 e0 b8 b2 e0 b8 a2 e0 b8 99 e0 b8 b5 e0 b9 89 e0 b8 81 e0 b8 b2 e0 b8 a3 e0 b8 aa e0 b9 88 e0 b8 87 e0 b8 95 e0 b9 88 e0 b8 ad e0 b9 81 e0 b8 a5 e0 b8 b0 e0 b8 95 e0 b8 ad e0 b8 9a e0 b8 81 e0 b8 a5 e0 b8 b1 e0 b8 9a e0 b8 88 e0 b8 b0 e0 b9 81 e0 b8 aa e0 b8 94 e0 b8 87 e0 b8 a3 e0 b8 b9 e0 b8 9b e0 b8 a0 e0 b8 b2 e0 b8 9e e0 b8 ab e0 b8 a3 e0 b8 b7 e0 b8 ad e0 b8 a5 e0 b8 b4 e0 b8 87 e0 b8 81 e0 b9 8c e0 b8 97 e0 b8 b5 e0 b9 88 e0 b8 9c e0 b8 b9 e0 b9 89 e0 b8 aa e0 b9 88 e0 b8 87 e0 b9 81 e0 b8 99 e0 b8 9a e0 b8 a1 e0 b8 b2 e0 b8 94 e0 b9 89 e0 b8 a7 e0 b8 a2 e0 b8 8b e0 b8 b6 e0 b9 88 e0 b8 87 e0 b8 ad e0 b8 b2 e0 b8 88 e0 b8 97 e0 b8 b3 e0 b9 83 e0 b8 ab e0 b9 89 e0 b8 9c e0 b8 b9 e0 b9 89 e0 b8 aa e0 b9 88 e0 b8 87 e0 b8 aa e0 b8 b2 e0 b8 a1 e0 b8 b2 e0 b8 a3 e0 b8 96 e0 b8 aa e0 b9 88 e0 b8 87 e0 b8 ad e0 b8 b5 e0 b9 80 e0 b8 a1 e0 b8 a5 e0 b8 82 e0 b8 a2 e0 b8 b0 e0 b9 83 e0 b8 ab e0 b9 89 e0 b8 81 e0 b8 b1 e0 b8 9a e0 b8 84 e0 b8 b8 e0 b8 93 e0 b8 ad e0 b8 b5 e0 b8 81 e0 b9 84 e0 b8 94 e0 b9 89 noMessagesSelected e0 b8 84 e0 b8 b8 e0 b8 93 e0 b8 95 e0 b9 89 e0 b8 ad e0 b8 87 e0 b9 80 e0 b8 a5 e0 b8 b7 e0 b8 ad e0 b8 81 e0 b8 ad e0 b8 a2 e0 b9 88 e0 b8 b2 e0 b8 87 e0 b8 99 e0 b9 89 e0 b8 ad e0 b8 a2 e0 b8 ab e0 b8 99 e0 b8 b6 e0 b9 88 e0 b8 87 e0 b8 82 e0 b9 89 e0 b8 ad e0 b8 84 e0 b8 a7 e0 b8 b2 e0 b8 a1 e0 b8 88 e0 b8 b6 e0 b8 87 e0 b8 88 e0 b8 b0 e0 b8 94 e0 b8 b3 e0 b9 80 e0 b8 99 e0 b8 b4 e0 b8 99 e0 b8 81 e0 b8 b2 e0 b8 a3 e0 b9 84 e0 b8 94 e0 b9 89 e0 b8 ab e0 b8 b2 e0 b8 81 e0 b8 95 e0 b9 89 e0 b8 ad e0 b8 87 e0 b8 81 e0 b8 b2 e0 b8 a3 e0 b9 80 e0 b8 a5 e0 b8 b7 e0 b8 ad e0 b8 81 e0 b8 82 e0 b9 89 e0 b8 ad e0 b8 84 e0 b8 a7 e0 b8 b2 e0 b8 a1 e0 b8 95 e0 b8 b1 e0 b9 89 e0 b8 87 e0 b9 81 e0 b8 95 e0 b9 88 e0 b8 ab e0 b8 99 e0 b8 b6 e0 b9 88 e0 b8 87 e0 b8 a3 e0 b8 b2 e0 b8 a2 e0 b8 81 e0 b8 b2 e0 b8 a3 e0 b8 82 e0 b8 b6 e0 b9 89 e0 b8 99 e0 b9 84 e0 b8 9b e0 b9 83 e0 b8 ab e0 b9 89 e0 b8 97 e0 b8 b3 e0 b9 80 e0 b8 84 e0 b8 a3 e0 b8 b7 e0 b9 88 e0 b8 ad e0 b8 87 e0 b8 ab e0 b8 a1 e0 b8 b2 e0 b8 a2 e0 b9 83 e0 b8 99 e0 b8 8a e0 b9 88 e0 b8 ad e0 b8 87 e0 b8 97 e0 b8 b5 e0 b9 88 e0 b8 ad e0 b8 a2 e0 b8 b9 e0 b9 88 e0 b8 ab e0 b8 99 e0 b9 89 e0 b8 b2 e0 b9 81 e0 b8 95 e0 b9 88 e0 b8 a5 e0 b8 b0 e0 b8 82 e0 b9 89 e0 b8 ad e0 b8 84 e0 b8 a7 e0 b8 b2 e0 b8 a1 confirmEmptyFolder e0 b8 84 e0 b8 b8 e0 b8 93 e0 b9 81 e0 b8 99 e0 b9 88 e0 b9 83 e0 b8 88 e0 b8 ab e0 b8 a3 e0 b8 b7 e0 b8 ad e0 b9 84 e0 b8 a1 e0 b9 88 e0 b8 a7 e0 b9 88 e0 b8 b2 e0 b8 84 e0 b8 b8 e0 b8 93 e0 b8 95 e0 b9 89 e0 b8 ad e0 b8 87 e0 b8 81 e0 b8 b2 e0 b8 a3 e0 b8 a5 e0 b9 89 e0 b8 b2 e0 b8 87 e0 b8 82 e0 b9 89 e0 b8 ad e0 b8 a1 e0 b8 b9 e0 b8 a5 e0 b9 83 e0 b8 99 e0 b9 82 e0 b8 9f e0 b8 a5 e0 b9 80 e0 b8 94 e0 b8 ad e0 b8 a3 e0 b9 8c e0 b8 99 e0 b8 b5 e0 b9 89 cannotReplyAddr e0 b8 84 e0 b8 b8 e0 b8 93 e0 b9 84 e0 b8 a1 e0 b9 88 e0 b8 aa e0 b8 b2 e0 b8 a1 e0 b8 b2 e0 b8 a3 e0 b8 96 e0 b8 95 e0 b8 ad e0 b8 9a e0 b8 81 e0 b8 a5 e0 b8 b1 e0 b8 9a e0 b9 84 e0 b8 9b e0 b8 a2 e0 b8 b1 e0 b8 87 e0 b9 81 e0 b8 ad e0 b8 94 e0 b9 80 e0 b8 94 e0 b8 a3 e0 b8 aa e0 b8 99 e0 b8 b5 e0 b9 89 cannotFwdAddr e0 b8 84 e0 b8 b8 e0 b8 93 e0 b9 84 e0 b8 a1 e0 b9 88 e0 b8 aa e0 b8 b2 e0 b8 a1 e0 b8 b2 e0 b8 a3 e0 b8 96 e0 b8 aa e0 b9 88 e0 b8 87 e0 b8 95 e0 b9 88 e0 b8 ad e0 b8 82 e0 b9 89 e0 b8 ad e0 b8 84 e0 b8 a7 e0 b8 b2 e0 b8 a1 e0 b8 99 e0 b8 b5 e0 b9 89 e0 b9 84 e0 b8 94 e0 b9 89 noSelHtml | x0d x0a x3cdiv class x3d x22MessageSelection x22 noSel x3d x22noSel x22 x3e x0d x0a x3ch2 x3e u0e44 u0e21 u0e48 u0e21 u0e35 u0e01 u0e32 u0e23 u0e40 u0e25 u0e37 u0e2d u0e01 u0e02 u0e49 u0e2d u0e04 u0e27 u0e32 u0e21 x3c x2fh2 x3e x0d x0a x3cp x3e u0e04 u0e25 u0e34 u0e01 u0e02 u0e49 u0e2d u0e04 u0e27 u0e32 u0e21 u0e40 u0e1e u0e37 u0e48 u0e2d u0e14 u0e39 u0e02 u0e49 u0e2d u0e04 u0e27 u0e32 u0e21 u0e43 u0e19 u0e0a u0e48 u0e2d u0e07 u0e2d u0e48 u0e32 u0e19 u0e02 u0e49 u0e2d u0e04 u0e27 u0e32 u0e21 u0e2a u0e34 u0e48 u0e07 u0e17 u0e35 u0e48 u0e41 u0e19 u0e1a u0e21 u0e32 u0e23 u0e39 u0e1b u0e20 u0e32 u0e1e u0e41 u0e25 u0e30 u0e25 u0e34 u0e07 u0e01 u0e4c u0e08 u0e32 u0e01 u0e1c u0e39 u0e49 u0e2a u0e48 u0e07 u0e17 u0e35 u0e48 u0e44 u0e21 u0e48 u0e23 u0e39 u0e49 u0e08 u0e31 u0e01 u0e08 u0e30 u0e16 u0e39 u0e01 u0e1a u0e25 u0e47 u0e2d u0e01 u0e40 u0e1e u0e37 u0e48 u0e2d u0e0a u0e48 u0e27 u0e22 u0e1b u0e01 u0e1b u0e49 u0e2d u0e07 u0e2a u0e34 u0e17 u0e18 u0e34 u0e2a u0e48 u0e27 u0e19 u0e1a u0e38 u0e04 u0e04 u0e25 u0e41 u0e25 u0e30 u0e1b u0e49 u0e2d u0e07 u0e01 u0e31 u0e19 u0e04 u0e27 u0e32 u0e21 u0e1b u0e25 u0e2d u0e14 u0e20 u0e31 u0e22 u0e43 u0e2b u0e49 u0e01 u0e31 u0e1a u0e04 u0e38 u0e13 x3c x2fp x3e x0d x0a x3cp x3e u0e2b u0e32 u0e01 u0e15 u0e49 u0e2d u0e07 u0e01 u0e32 u0e23 u0e41 u0e2a u0e14 u0e07 u0e02 u0e49 u0e2d u0e04 u0e27 u0e32 u0e21 u0e42 u0e14 u0e22 u0e2d u0e31 u0e15 u0e42 u0e19 u0e21 u0e31 u0e15 u0e34 u0e40 u0e21 u0e37 u0e48 u0e2d u0e04 u0e38 u0e13 u0e40 u0e25 u0e37 u0e2d u0e01 u0e42 u0e1f u0e25 u0e40 u0e14 u0e2d u0e23 u0e4c x3ca href x3d x22options aspx x3fsubsection x3d13 x26n x3d137716074 x22 x3e u0e43 u0e2b u0e49 u0e40 u0e1b u0e25 u0e35 u0e48 u0e22 u0e19 u0e41 u0e1b u0e25 u0e07 u0e01 u0e32 u0e23 u0e15 u0e31 u0e49 u0e07 u0e04 u0e48 u0e32 u0e0a u0e48 u0e2d u0e07 u0e2d u0e48 u0e32 u0e19 u0e02 u0e49 u0e2d u0e04 u0e27 u0e32 u0e21 u0e02 u0e2d u0e07 u0e04 u0e38 u0e13 x3c x2fa x3e x3c x2fp x3e x0d x0a x3c x2fdiv x3e| someSelHtml | x0d x0a x3cdiv class x3d x22MessageSelection x22 someSel x3d x22someSel x22 x3e x0d x0a x3ch2 x3e x7b0 x7d x3c x2fh2 x3e x0d x0a x3cp x3e x3ca onclick x3d x22Control invoke x28 x27ReadingPane x27 x27_onMarkAsSafe x27 event true x29 x3b x22 href x3d x22javascript x3a x3b x22 x3e x25e0 x25b8 x2597 x25e0 x25b8 x25b3 x25e0 x25b9 x2580 x25e0 x25b8 x2584 x25e0 x25b8 x25a3 x25e0 x25b8 x25b7 x25e0 x25b9 x2588 x25e0 x25b8 x25ad x25e0 x25b8 x2587 x25e0 x25b8 x25ab x25e0 x25b8 x25a1 x25e0 x25b8 x25b2 x25e0 x25b8 x25a2 x25e0 x25b8 x25a7 x25e0 x25b9 x2588 x25e0 x25b8 x25b2 x25e0 x25b8 x259b x25e0 x25b8 x25a5 x25e0 x25b8 x25ad x25e0 x25b8 x2594 x25e0 x25b8 x25a0 x25e0 x25b8 x25b1 x25e0 x25b8 x25a2 x3c x2fa x3e x7c x3ca onclick x3d x22Control invoke x28 x27ReadingPane x27 x27_onMarkAsUnsafe x27 event x29 x3b x22 href x3d x22javascript x3a x3b x22 x3e x25e0 x25b8 x2597 x25e0 x25b8 x25b3 x25e0 x25b9 x2580 x25e0 x25b8 x2584 x25e0 x25b8 x25a3 x25e0 x25b8 x25b7 x25e0 x25b9 x2588 x25e0 x25b8 x25ad x25e0 x25b8 x2587 x25e0 x25b8 x25ab x25e0 x25b8 x25a1 x25e0 x25b8 x25b2 x25e0 x25b8 x25a2 x25e0 x25b8 x25a7 x25e0 x25b9 x2588 x25e0 x25b8 x25b2 x25e0 x25b9 x2584 x25e0 x25b8 x25a1 x25e0 x25b9 x2588 x25e0 x25b8 x259b x25e0 x25b8 x25a5 x25e0 x25b8 x25ad x25e0 x25b8 x2594 x25e0 x25b8 x25a0 x25e0 x25b8 x25b1 x25e0 x25b8 x25a2 x3c x2fa x3e x3c x2fp x3e x0d x0a x3c x2fdiv x3e x0d x0a| oneMsgSelected e0 b8 a1 e0 b8 b5 e0 b8 82 e0 b9 89 e0 b8 ad e0 b8 84 e0 b8 a7 e0 b8 b2 e0 b8 a1 e0 b8 96 e0 b8 b9 e0 b8 81 e0 b9 80 e0 b8 a5 e0 b8 b7 e0 b8 ad e0 b8 81 e0 b8 ad e0 b8 a2 e0 b8 b9 e0 b9 88 1 e0 b8 82 e0 b9 89 e0 b8 ad e0 b8 84 e0 b8 a7 e0 b8 b2 e0 b8 a1 someMsgsSelectedTmpl e0 b8 a1 e0 b8 b5 e0 b8 82 e0 b9 89 e0 b8 ad e0 b8 84 e0 b8 a7 e0 b8 b2 e0 b8 a1 e0 b8 96 e0 b8 b9 e0 b8 81 e0 b9 80 e0 b8 a5 e0 b8 b7 e0 b8 ad e0 b8 81 e0 b8 ad e0 b8 a2 e0 b8 b9 e0 b9 88 7b0 7d e0 b8 82 e0 b9 89 e0 b8 ad e0 b8 84 e0 b8 a7 e0 b8 b2 e0 b8 a1 readMsgText e0 b8 ad e0 b9 88 e0 b8 b2 e0 b8 99 e0 b9 81 e0 b8 a5 e0 b9 89 e0 b8 a7 unreadMsgText e0 b8 a2 e0 b8 b1 e0 b8 87 e0 b9 84 e0 b8 a1 e0 b9 88 e0 b9 84 e0 b8 94 e0 b9 89 e0 b8 ad e0 b9 88 e0 b8 b2 e0 b8 99 sortByCaption e0 b9 80 e0 b8 a3 e0 b8 b5 e0 b8 a2 e0 b8 87 e0 b8 a5 e0 b8 b3 e0 b8 94 e0 b8 b1 e0 b8 9a e0 b8 95 e0 b8 b2 e0 b8 a1 7b0 7d sortBy Date e0 b8 a7 e0 b8 b1 e0 b8 99 e0 b8 97 e0 b8 b5 e0 b9 88 To e0 b8 96 e0 b8 b6 e0 b8 87 From e0 b8 88 e0 b8 b2 e0 b8 81 Subject e0 b9 80 e0 b8 a3 e0 b8 b7 e0 b9 88 e0 b8 ad e0 b8 87 Size e0 b8 82 e0 b8 99 e0 b8 b2 e0 b8 94 cannotSortBigInbox e0 b9 80 e0 b8 a3 e0 b8 b2 e0 b9 84 e0 b8 a1 e0 b9 88 e0 b8 aa e0 b8 b2 e0 b8 a1 e0 b8 b2 e0 b8 a3 e0 b8 96 e0 b9 80 e0 b8 a3 e0 b8 b5 e0 b8 a2 e0 b8 87 e0 b8 a5 e0 b8 b3 e0 b8 94 e0 b8 b1 e0 b8 9a e0 b8 82 e0 b9 89 e0 b8 ad e0 b8 84 e0 b8 a7 e0 b8 b2 e0 b8 a1 e0 b8 82 e0 b8 ad e0 b8 87 e0 b8 84 e0 b8 b8 e0 b8 93 e0 b9 84 e0 b8 94 e0 b9 89 e0 b9 80 e0 b8 99 e0 b8 b7 e0 b9 88 e0 b8 ad e0 b8 87 e0 b8 88 e0 b8 b2 e0 b8 81 e0 b8 a1 e0 b8 b5 e0 b8 82 e0 b9 89 e0 b8 ad e0 b8 84 e0 b8 a7 e0 b8 b2 e0 b8 a1 e0 b8 88 e0 b8 b3 e0 b8 99 e0 b8 a7 e0 b8 99 e0 b8 a1 e0 b8 b2 e0 b8 81 n n e0 b8 8a e0 b9 88 e0 b8 ad e0 b8 87 e0 b8 84 e0 b9 89 e0 b8 99 e0 b8 ab e0 b8 b2 e0 b8 97 e0 b8 b5 e0 b9 88 e0 b8 ad e0 b8 a2 e0 b8 b9 e0 b9 88 e0 b8 94 e0 b9 89 e0 b8 b2 e0 b8 99 e0 b8 9a e0 b8 99 e0 b8 82 e0 b8 ad e0 b8 87 e0 b8 82 e0 b9 89 e0 b8 ad e0 b8 84 e0 b8 a7 e0 b8 b2 e0 b8 a1 e0 b8 82 e0 b8 ad e0 b8 87 e0 b8 84 e0 b8 b8 e0 b8 93 e0 b8 88 e0 b8 b0 e0 b8 8a e0 b9 88 e0 b8 a7 e0 b8 a2 e0 b9 83 e0 b8 ab e0 b9 89 e0 b8 84 e0 b8 b8 e0 b8 93 e0 b8 9e e0 b8 9a e0 b8 aa e0 b8 b4 e0 b9 88 e0 b8 87 e0 b8 97 e0 b8 b5 e0 b9 88 e0 b8 84 e0 b8 b8 e0 b8 93 e0 b8 81 e0 b8 b3 e0 b8 a5 e0 b8 b1 e0 b8 87 e0 b8 84 e0 b9 89 e0 b8 99 e0 b8 ab e0 b8 b2 cannotSortSearch e0 b8 82 e0 b8 93 e0 b8 b0 e0 b8 99 e0 b8 b5 e0 b9 89 e0 b9 80 e0 b8 a3 e0 b8 b2 e0 b9 84 e0 b8 a1 e0 b9 88 e0 b8 aa e0 b8 b2 e0 b8 a1 e0 b8 b2 e0 b8 a3 e0 b8 96 e0 b9 80 e0 b8 9b e0 b8 a5 e0 b8 b5 e0 b9 88 e0 b8 a2 e0 b8 99 e0 b8 a7 e0 b8 b4 e0 b8 98 e0 b8 b5 e0 b8 81 e0 b8 b2 e0 b8 a3 e0 b9 80 e0 b8 a3 e0 b8 b5 e0 b8 a2 e0 b8 87 e0 b8 a5 e0 b8 b3 e0 b8 94 e0 b8 b1 e0 b8 9a e0 b8 9c e0 b8 a5 e0 b8 a5 e0 b8 b1 e0 b8 9e e0 b8 98 e0 b9 8c e0 b8 81 e0 b8 b2 e0 b8 a3 e0 b8 84 e0 b9 89 e0 b8 99 e0 b8 ab e0 b8 b2 e0 b9 84 e0 b8 94 e0 b9 89 n n e0 b8 ab e0 b8 b2 e0 b8 81 e0 b8 a1 e0 b8 b5 e0 b8 9c e0 b8 a5 e0 b8 a5 e0 b8 b1 e0 b8 9e e0 b8 98 e0 b9 8c e0 b8 a1 e0 b8 b2 e0 b8 81 e0 b9 80 e0 b8 81 e0 b8 b4 e0 b8 99 e0 b9 84 e0 b8 9b e0 b9 83 e0 b8 ab e0 b9 89 e0 b8 a5 e0 b8 ad e0 b8 87 e0 b8 9b e0 b9 89 e0 b8 ad e0 b8 99 e0 b8 84 e0 b8 b3 e0 b8 aa e0 b8 b3 e0 b8 84 e0 b8 b1 e0 b8 8d e0 b9 80 e0 b8 9e e0 b8 b4 e0 b9 88 e0 b8 a1 e0 b9 80 e0 b8 95 e0 b8 b4 e0 b8 a1 e0 b8 8b e0 b8 b6 e0 b9 88 e0 b8 87 e0 b8 88 e0 b8 b0 e0 b8 97 e0 b8 b3 e0 b9 83 e0 b8 ab e0 b9 89 e0 b8 84 e0 b8 b8 e0 b8 93 e0 b8 9e e0 b8 9a e0 b8 82 e0 b9 89 e0 b8 ad e0 b8 a1 e0 b8 b9 e0 b8 a5 e0 b8 97 e0 b8 b5 e0 b9 88 e0 b8 84 e0 b8 b8 e0 b8 93 e0 b8 81 e0 b8 b3 e0 b8 a5 e0 b8 b1 e0 b8 87 e0 b8 84 e0 b9 89 e0 b8 99 e0 b8 ab e0 b8 b2 e0 b9 84 e0 b8 94 e0 b9 89 e0 b8 87 e0 b9 88 e0 b8 b2 e0 b8 a2 e0 b8 a2 e0 b8 b4 e0 b9 88 e0 b8 87 e0 b8 82 e0 b8 b6 e0 b9 89 e0 b8 99 dragSingle 7b0 7d e0 b8 82 e0 b9 89 e0 b8 ad e0 b8 84 e0 b8 a7 e0 b8 b2 e0 b8 a1 dragMany 7b0 7d e0 b8 82 e0 b9 89 e0 b8 ad e0 b8 84 e0 b8 a7 e0 b8 b2 e0 b8 a1 Ps mailFolders 96689 searchResults 96696 contextMenu 96542 dragNdrop 96541 MsnIm userEmail tax_pui 40hotmail com offlineTxt e0 b8 9a e0 b8 b8 e0 b8 84 e0 b8 84 e0 b8 a5 e0 b8 99 e0 b8 b5 e0 b9 89 e0 b8 ad e0 b8 ad e0 b8 9f e0 b9 84 e0 b8 a5 e0 b8 99 e0 b9 8c onlineTxt e0 b8 9a e0 b8 b8 e0 b8 84 e0 b8 84 e0 b8 a5 e0 b8 99 e0 b8 b5 e0 b9 89 e0 b8 ad e0 b8 ad e0 b8 99 e0 b9 84 e0 b8 a5 e0 b8 99 e0 b9 8c busyTxt e0 b8 9a e0 b8 b8 e0 b8 84 e0 b8 84 e0 b8 a5 e0 b8 99 e0 b8 b5 e0 b9 89 e0 b9 84 e0 b8 a1 e0 b9 88 e0 b8 a7 e0 b9 88 e0 b8 b2 e0 b8 87 awayTxt e0 b8 9a e0 b8 b8 e0 b8 84 e0 b8 84 e0 b8 a5 e0 b8 99 e0 b8 b5 e0 b9 89 e0 b9 84 e0 b8 a1 e0 b9 88 e0 b8 ad e0 b8 a2 e0 b8 b9 e0 b9 88 Config readingPane autoSelectFirstMsg true location Right pageSize 25 hasSeenReportUi true konaRefreshCookie kr sysFldrs noneFid 00000000-0000-0000-0000-000000000000 trashFid 00000000-0000-0000-0000-000000000002 junkFid 00000000-0000-0000-0000-000000000005 sentFid 00000000-0000-0000-0000-000000000003 draftsFid 00000000-0000-0000-0000-000000000004 isPfDown true User hash 807079528 WMP wmplayer_pollingInt 100 wmplayer_loading e0 b8 81 e0 b8 b3 e0 b8 a5 e0 b8 b1 e0 b8 87 e0 b9 82 e0 b8 ab e0 b8 a5 e0 b8 94 wmplayer_play e0 b9 80 e0 b8 a5 e0 b9 88 e0 b8 99 wmplayer_pause e0 b8 ab e0 b8 a2 e0 b8 b8 e0 b8 94 e0 b8 8a e0 b8 b1 e0 b9 88 e0 b8 a7 e0 b8 84 e0 b8 a3 e0 b8 b2 e0 b8 a7 wmplayer_stop e0 b8 ab e0 b8 a2 e0 b8 b8 e0 b8 94 wmplayer_seek e0 b8 84 e0 b8 a7 e0 b8 b2 e0 b8 a1 e0 b8 84 e0 b8 b7 e0 b8 9a e0 b8 ab e0 b8 99 e0 b9 89 e0 b8 b2 e0 b8 82 e0 b8 ad e0 b8 87 e0 b8 81 e0 b8 b2 e0 b8 a3 e0 b9 80 e0 b8 a5 e0 b9 88 e0 b8 99 wmplayer_volume e0 b8 a3 e0 b8 b0 e0 b8 94 e0 b8 b1 e0 b8 9a e0 b9 80 e0 b8 aa e0 b8 b5 e0 b8 a2 e0 b8 87 wmplayer_mute e0 b8 9b e0 b8 b4 e0 b8 94 e0 b9 80 e0 b8 aa e0 b8 b5 e0 b8 a2 e0 b8 87 wmplayer_error e0 b8 a1 e0 b8 b5 e0 b8 9b e0 b8 b1 e0 b8 8d e0 b8 ab e0 b8 b2 e0 b9 83 e0 b8 99 e0 b8 81 e0 b8 b2 e0 b8 a3 e0 b9 80 e0 b8 a5 e0 b9 88 e0 b8 99 e0 b9 84 e0 b8 9f e0 b8 a5 e0 b9 8c e0 b8 99 e0 b8 b5 e0 b9 89 wmplayer_errorWMPNotInstalled e0 b8 95 e0 b8 b4 e0 b8 94 e0 b8 95 e0 b8 b1 e0 b9 89 e0 b8 87 Windows Media Player e0 b9 80 e0 b8 9e e0 b8 b7 e0 b9 88 e0 b8 ad e0 b8 9f e0 b8 b1 e0 b8 87 e0 b9 80 e0 b8 aa e0 b8 b5 e0 b8 a2 e0 b8 87 e0 b8 97 e0 b8 b5 e0 b9 88 e0 b9 81 e0 b8 99 e0 b8 9a e0 b8 a1 e0 b8 b2 e0 b9 83 e0 b8 99 e0 b8 ad e0 b8 b5 e0 b9 80 e0 b8 a1 e0 b8 a5 e0 b8 82 e0 b8 ad e0 b8 87 e0 b8 84 e0 b8 b8 e0 b8 93 e0 b9 82 e0 b8 94 e0 b8 a2 e0 b8 95 e0 b8 a3 e0 b8 87 wmplayer_errorWMPInstallUrl http 3a 2f 2fgo microsoft com 2ffwlink 2f 3fLinkId 3d6058 wmplayer_errorCannotPlay e0 b8 a1 e0 b8 b5 e0 b8 9b e0 b8 b1 e0 b8 8d e0 b8 ab e0 b8 b2 e0 b9 83 e0 b8 99 e0 b8 81 e0 b8 b2 e0 b8 a3 e0 b9 80 e0 b8 a5 e0 b9 88 e0 b8 99 e0 b9 84 e0 b8 9f e0 b8 a5 e0 b9 8c e0 b9 80 e0 b8 aa e0 b8 b5 e0 b8 a2 e0 b8 87 wmplayer_errorCannotOpenUrl e0 b8 a1 e0 b8 b5 e0 b8 9b e0 b8 b1 e0 b8 8d e0 b8 ab e0 b8 b2 e0 b9 83 e0 b8 99 e0 b8 81 e0 b8 b2 e0 b8 a3 e0 b8 94 e0 b8 b2 e0 b8 a7 e0 b8 99 e0 b9 8c e0 b9 82 e0 b8 ab e0 b8 a5 e0 b8 94 e0 b9 84 e0 b8 9f e0 b8 a5 e0 b9 8c e0 b9 80 e0 b8 aa e0 b8 b5 e0 b8 a2 e0 b8 87 cssUrls scriptUrls cssUrls scriptUrls if null window Config window Config window Config Themes baseUrl |http x3a x2f x2fgfx8 hotmail com x2fmail x2f13 2 0260 1209 x2fstyles x2f| current |OOB_2_Bamboo| version || url |http x3a x2f x2fgfx8 hotmail com x2fmail x2f13 2 0260 1209 x2fstyles x2f x2fOOB_2_Bamboo x2f| hmtwUrl | x2fmail x2fOptionsWriter aspx x3fn x3d1786887362 x26mt x3d01_e455307e96e7110a692c75fce982fe8cb51ac0489c82aa6f06b6641fe85f84a0 x257cc4c536f075464842 x26themeId x3d| PerfRecorder page landingPageName I PerfRecorder page timeStamp new Date getTime copy 2009 Microsoft สิทธิส่วนบุคคล ข้อกำหนดการใช้ ศูนย์รวมวิธีใช้ บัญชี คำติชม

ใช้ยาย้อมผมอย่างไรจึงจะปลอดภัย, ใช้ยาย้อมผมอย่างไรจึงจะปลอดภัย หมายถึง, ใช้ยาย้อมผมอย่างไรจึงจะปลอดภัย คือ, ใช้ยาย้อมผมอย่างไรจึงจะปลอดภัย ความหมาย, ใช้ยาย้อมผมอย่างไรจึงจะปลอดภัย คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu