ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

สมัครเรียนรามคำแหง?, สมัครเรียนรามคำแหง? หมายถึง, สมัครเรียนรามคำแหง? คือ, สมัครเรียนรามคำแหง? ความหมาย, สมัครเรียนรามคำแหง? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

สมัครเรียนรามคำแหง?

ต้องการทราบว่าสมัครเรียนต้องเตรียมอะไรบ้างวันไหน

คำตอบ

ม ร รัสมัคร นศ ใหม่ชั้นปริญญาตรี ภาค 2 2551 xml namespace prefix o ns urn schemas-microsoft-com office office                       มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ชั้นปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2551 ดังรายละเอียดต่อไปนี้   1 กำหนดการจำหน่ายใบสมัคร                   - จำหน่าย ทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2551 ราคาชุดละ 140 บาท โดยส่งเงินเป็นธนาณัติไปรษณีย์ สั่งจ่ายในนาม มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปทฝ รามคำแหง จ่าหน้าซองถึง หัวหน้าฝ่ายรับสมัคร ตู้ ปณ 1002 ปทฝ รามคำแหง กรุงเทพฯ 10241                     - จำหน่าย ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ราม 1 ชุดสมัครด้วยตนเอง จำหน่ายตั้งแต่ วันที่ 3 ตุลาคม ถึง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 จำหน่ายที่อาคาร สวป ชั้น 1 ราคาชุดละ 120 บาท   2 การรับสมัครและลงทะเบียนเรียน                   - สมัครทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 ให้ผุ้สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เวปไซต์ www iregis ru ac th                     - สมัคร ทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 8 กันยายน ถึง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาให้ครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ในการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษา                     - สมัครที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ราม 1 ระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2551 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08 30 - 15 30 น   หลักฐานในการสมัคร ผู้สมัครต้องเตรียมหลักฐาน 8 รายการ ดังนี้                   - หนังสือ สำคัญแสดงคุณวุฒิ พร้อมสำเนาชัดเจน 2 ฉบับ กรณีเทียบโอนหน่วยกิต จำนวน 4 ฉบับ กรณีเป็นวุฒิต่างประเทศจะต้องมีใบเทียบระดับความรู้แนบด้วย ให้ผู้สมัครไปติดต่อที่กระทรวงศึกษาธิการไว้เป็นการล่วงหน้าเพราะต้องใช้ เวลานานในการที่จะได้รับใบเทียบระดับความรู้นั้น                     - สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ และสำเนาบัตรประชาชน หน้า -   หลัง จำนวน 3 ฉบับ                     - ใบรับรองแพทย์                     - รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป                     - ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ม ร 2                     - คู่มือการกรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ และแผ่นระบาย ม ร 25                     - สำเนาหลักฐานต่างๆ หากมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อตัว หรือนามสกุล หรือ กรณีสมรส หรือ หย่า ให้ถ่ายสำเนาเท่ากับสำเนาคุณวุฒิ                     - ผู้สมัครที่ใช้วุฒิ ม 3 หรือเทียบเท่า ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไปด้วย   หลักฐานในการสมัคร เป็นนักศึกษาใหม่ส่วนกลางผ่านทางอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องส่งเอกสาร ดังนี้                   - สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ                     - สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ                     - ถ้า ชื่อ - นามสกุล ในสำเนาวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับบัตรประชาชน และที่ระบุไว้ในการกรอกใบสมัครจะต้องส่งเอกสารแสดงการเปลี่ยน ชื่อ - นามสกุล สำเนาใบทะเบียนสมรส หรือ สำเนาใบทะเบียนหย่าหรืออื่นๆ ที่เกียวข้องกัน 2 ฉบับ                     - รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป เขียนชื่อ -   นามสกุล ด้านหลังรูปถ่าย                     - สำเนา ที่บัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย ประเภทออมทรัพย์และให้ผู้สมัคร เขียน ชื่อ - นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ลงสำเนาเลขที่บัญชีเงินฝากฯ นั้นด้วย กรณีที่ไม่มีบัญชีผู้สมัครจต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน                     - ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง โดยจ่าหน้าซองถึง                       หัวหน้าฝ่ายรับสมัคร สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล                     มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตู้ ป ณ 1002                     ปท รามคำแหง กรุงเทพฯ 10241                     - หาก มหาวิทยาลัยตรวจพบภายหลังว่าหลักฐานที่นำมาใช้ในการสมัครปลอม หรือมีปัญหามหาวิทยาลัย จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะตั้งแต่เริ่มการสมัคร                     - หากผู้สมัครลงทะเบียนเรียนผิดพลาด จะไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง                     - การสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ส่วนกลางผ่านอินเตอร์เน็ต นักศึกษาจะต้องมาสอบไล่ที่สนามสอบส่วนกลางเท่านั้น                     - ผู้สมัครต้องปฏิบัิติตามขั้นตอนการสมัครผ่านอินเตอร์เน็ตโดยเคร่งครัด   ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ได้ที่ฝ่ายรับสมัครอาคาร สวป ชั้น 3 โทร 02-3108615 02-3108623 023108617-8   ที่มา  

สมัครเรียนรามคำแหง, สมัครเรียนรามคำแหง หมายถึง, สมัครเรียนรามคำแหง คือ, สมัครเรียนรามคำแหง ความหมาย, สมัครเรียนรามคำแหง คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu