ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

พระพุทธรูปมีทั้งหมดกี่ปรางค์?, พระพุทธรูปมีทั้งหมดกี่ปรางค์? หมายถึง, พระพุทธรูปมีทั้งหมดกี่ปรางค์? คือ, พระพุทธรูปมีทั้งหมดกี่ปรางค์? ความหมาย, พระพุทธรูปมีทั้งหมดกี่ปรางค์? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

พระพุทธรูปมีทั้งหมดกี่ปรางค์?

อยากทราบว่าพระพุทธรูปในศาสนาพุทธมีทั้งหมดกี่ปรางค์ปรางค์อะไรบ้าง

คำตอบ

พระพุทธรูปในศาสนาพุทธมีทั้งหมด 73 ปาง ดังนี้ 1 ปางประสูติ 2 ปางมหาภิเนษกรมณ์ 3 ปางตัดพระเมาลี 4 ปางอธิฐานเพศบรรพชิต 5 ปางปัจเจกขณะ 6 ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา 7 ปางทรงพระสุบิน 8 ปางรับมธุปายาส 9 ปางเสวยมธุปายาส 10 ปางเสี่ยงบารมีลอยถาด 11 ปางรับหญ้าคา 12 ปางสมาธิเพชร 13 ปางมารวิชัย 14 ปางสมาธิหรือปางตรัสรู้ 15 ปางถวายเนตร 16 ปางจงกรมแก้ว 17 ปางเรือนแก้ว 18 ปางห้ามมาร 19 ปางนาคปรก 20 ปางฉันผลสมอ 21 ปางประสานบาตร 22 ปางรับสัตตุก้อนสัตตุผง 23 ปางพระเกศธาตุ 24 ปางรำพึง 25 ปางปฐมเทศนา 26 ปางประทานเอหิภิกขุ 27 ปางภัตกิจ 28 ปางห้ามสมุทร 29 ปางห้ามญาติ 30 ปางปลงกัมมัฏฐาน 31 ปางชี้อัครสาวก 32 ปางแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ 33 ปางประทับเรือ 34 ปางห้ามพยาธิ 35 ปางแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ 36 ปางอุ้มบาตร 37 ปางโปรดพุทธบิดา 38 ปางรับผลมะม่วง 39 ปางแสดงยมกปาฏิหาริย์ 40 ปางโปรดพุทธมารดา 41 ปางเปิดโลก 42 ปางเสด็จลงจากดาวดึงส์ 43 ปางลีลา 44 ปางห้ามแก่นจันทร์ 45 ปางพระอิริยาบถยืน 46 ปางประดิษฐานรอยพระพุทธบาท 47 ปางสรงน้ำฝน 48 ปางขอฝน นั่ง 49 ปางขอฝน ยืน 50 ปางชี้อสุภะ 51 ปางชี้มาร 52 ปางปฐมบัญญัติ 53 ปางขับพระวักกลิ 54 ปางสนเข็ม 55 ปางประทานพร นั่ง 56 ปางประทานพร ยืน 57 ปางประทานธรรม 58 ประทานอภัย นั่ง 59 ปางโปรดพญาช้างนาฬาคิรี 60 ปางโปรดพญาชมพูบดี 61 ปางปาลิไลก์ 62 ปางแสดงโอฬาริกนิมิตร 63 ปางโปรดอสุรินทราหู 64 ปางโปรดอาฬวกยักษ์ 65 ปางโปรดองคุลีมารโจร 66 ปางโปรดพกาพรหรม 67 ปางพิจารณาชราธรรม 68 ปางปลงอายุสังขาร 69 ปางนาคาวโลก 70 ปางทรงรับอุทกัง 71 ปางทรงพยากรณ์ 72 ปางโปรดสุภัททปริพาชก 73 ปางปรินิพพานข้อมูลจาก

พระพุทธรูปมีทั้งหมดกี่ปรางค์, พระพุทธรูปมีทั้งหมดกี่ปรางค์ หมายถึง, พระพุทธรูปมีทั้งหมดกี่ปรางค์ คือ, พระพุทธรูปมีทั้งหมดกี่ปรางค์ ความหมาย, พระพุทธรูปมีทั้งหมดกี่ปรางค์ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu