ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

วิธีการนำเทคโนโลยีชีวภาพไปใช้ในด้านต่าง ๆ?, วิธีการนำเทคโนโลยีชีวภาพไปใช้ในด้านต่าง ๆ? หมายถึง, วิธีการนำเทคโนโลยีชีวภาพไปใช้ในด้านต่าง ๆ? คือ, วิธีการนำเทคโนโลยีชีวภาพไปใช้ในด้านต่าง ๆ? ความหมาย, วิธีการนำเทคโนโลยีชีวภาพไปใช้ในด้านต่าง ๆ? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

วิธีการนำเทคโนโลยีชีวภาพไปใช้ในด้านต่าง ๆ?

อยากทราบวิธีการนำเทคโนโลยีชีวภาพไปใช้ในด้านต่าง ๆคือ1.การเกษตรกรรม2.การแพทย์3.อุตสาหกรรม4.สาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมคืออยากจะได้ทั้งหมด (แค่พอสังเขป)

คำตอบ

          ในปัจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่มีความก้าวหน้าไปอย่างมาก มีการนำเอาเทคโนโลยีชีวภาพไปใช้ในภาคการผลิตหลากหลายสาขา ทั้งด้านการเกษตร การแพทย์ อุตสาหกรรม รวมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เช่น พืชที่มีคุณสมบัติต้านทานสารเคมีกำจัดศัตรูพืช พืชที่มีคุณสมบัติต้านทานแมลงศัตรูพืช วัคซีนที่ใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมในกระบวนการผลิต ฯลฯ สำหรับประเทศไทย เริ่มมีการนำเอาผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่นี้มาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างแพร่หลายมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ในขณะที่การปรับปรุงระบบกฎหมายเพื่อการคุ้มครองความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชนยังขาดการพัฒนาให้สอดรับกับสภาพการณ์ของสังคม และประเด็นปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว กฎหมายที่มีอยู่ในขณะนี้ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่อีกมากในการนำมาใช้จัดการดูแลเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพ ทั้งในแง่ข้อจำกัดของตัวกฎหมาย และปัญหาด้านการบังคับใช้กฎหมาย             ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งรัดการศึกษา ปรับปรุงกฎหมายด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศไทยให้เท่าทันกับสถานการณ์ และสามารถรองรับการจัดการปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้             เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่มีความก้าวหน้ามากในปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะในทางการแพทย์ การเกษตร หรือแม้กระทั่งด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีที่ว่านี้ได้ถูกนำมาสร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นมากมาย เช่น สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะพืช ซึ่งมีทั้งพืชที่มีคุณสมบัติต้านทานสารเคมีกำจัดศัตรูพืช พืชที่มีคุณสมบัติต้านทานแมลงศัตรูพืช ซึ่งความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่เหล่านี้เป็นสิ่งที่อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วยได้แสดงความห่วงใยไว้โดยมีบทบัญญัติในมาตรา 8 ช ที่กำหนดให้มีการควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข 63243 องกับการใช 63243 ประโยชน 63246 และการปล 63237 อยสิ่งมีชีวิตที่ได 63243 รับการเปลี่ยนแปลงอันเป 63250 นผลมาจากเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งมีแนวโน 63243 มที่จะเกิดผลกระทบในทางลบต 63242 อสิ่งแวดล 63243 อม และมีผลต่อการอนุรักษ์ 63246 และการใช 63243 ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย 63242 างยั่งยืน ทั้งนี้โดยคํานึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต 63242 อสุขภาพของมนุษย 63246 ด 63243 วย ซึ่งประเทศไทยเองก็ยังไม่มีกฎหมายที่จะอนุวัติการพันธกรณีนี้ แต่ในระดับนานาชาตินั้นได้มีพิธีสารคาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพขึ้นมาเป็นแม่แบบในการดำเนินงานตามมาตรา 8 ช อีกทั้งหลาย ๆ ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย ก็ได้มีกฎหมายที่ใช้ในการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยทางชีวภาพไว้แล้ว ดังนั้นเราจึงอาศัยกฎหมายเหล่านี้เป็นตัวอย่างเพื่อร่างกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของไทย

วิธีการนำเทคโนโลยีชีวภาพไปใช้ในด้านต่าง ๆ, วิธีการนำเทคโนโลยีชีวภาพไปใช้ในด้านต่าง ๆ หมายถึง, วิธีการนำเทคโนโลยีชีวภาพไปใช้ในด้านต่าง ๆ คือ, วิธีการนำเทคโนโลยีชีวภาพไปใช้ในด้านต่าง ๆ ความหมาย, วิธีการนำเทคโนโลยีชีวภาพไปใช้ในด้านต่าง ๆ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu