ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ข้อสอบครู กทม. ใครมีแนวข้อสอบครู กทม. บ้างคะ?, ข้อสอบครู กทม. ใครมีแนวข้อสอบครู กทม. บ้างคะ? หมายถึง, ข้อสอบครู กทม. ใครมีแนวข้อสอบครู กทม. บ้างคะ? คือ, ข้อสอบครู กทม. ใครมีแนวข้อสอบครู กทม. บ้างคะ? ความหมาย, ข้อสอบครู กทม. ใครมีแนวข้อสอบครู กทม. บ้างคะ? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ข้อสอบครู กทม. ใครมีแนวข้อสอบครู กทม. บ้างคะ?

อยากได้แนวข้อสอบครูกทม. ค่ะ ใครมีขอหน่อย

คำตอบ

สรุปแนวข้อสอบครู เผื่อใช้เป็นประโยชน์สำหรับการสอบครู กทม ค่ะ -- Main -- สรุปแนวข้อสอบ 1 เทคโนโลยีทางการศึกษา hellip ขบวนการ วิธีการ ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา 2 เทคโนโลยีทางการศึกษามี 3 ชนิด 1 วัสดุ 2 เครื่องมือหรืออุปกรณ์ 3 วิธีการ 3 เทคโนโลยีทางการศึกษาที่เป็นวัสดุ ได้แก่ ชอล์ค ดินสอ แผนที่ 4 เทคโนโลยีทางการศึกษาที่เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ hellip คอมพิวเตอร์ สไลด์ เครื่องฉายภาพยนตร์ 5 เทคโนโลยีทางการศึกษาที่เป็นวิธีการ ได้แก่ hellip การทดลอง การสาธิต บทเรียนโปรแกรม 6 MULTIMEDIA hellip hellip hellip สื่อประสม ได้แก่ SOUND ภาพ ข้อความ ออกสอบ สปจ ปี 2546 7 ถ้าเปรียบเทคโนโลยีทางการศึกษาเหมือนต้นไผ่ นวัตกรรมจะหมาย hellip hellip hellip หน่อไม้ 8 การประเมินผลที่ สปช ส่งเสริมให้โรงเรียนปฏิบัติคือ hellip hellip hellip hellip hellip hellip การตรวจผลงาน 9 พบเด็กขาดเรียนบ่อย hellip hellip ปรับปรุงวิธีสอนให้น่าสนใจ ไม่ให้การบ้านมากเกินไป ไม่ลงโทษโดยวิธีให้อับอาย 10 BIG BOOK อยู่ขั้นใดของ ม ป ภ hellip hellip hellip ขั้นที่ 4 11 มปภ มี 5 ขั้น 1 ครูอ่าน 2 นักเรียนเล่าเรื่อง 3 ครูและนักเรียนเขียน 4 นักเรียนทำหนังสือใหญ่ 5 ชื่นชมผลงาน 12 กลุ่มประสบการณ์ใดที่มีอัตราเวลาเรียนตรงข้ามกับกลุ่มทักษะ hellip hellip กพอ สปช 13 ความต้องการขั้นต่ำสุด และสูงสุดของ มาสโลว์ hellip ความต้องการด้านร่างกาย ndash ความสำเร็จ 14 วิชาภาษาอังกฤษ ป 1 เรียนกี่คาบ hellip 120 คาบ 15 วิชาภาษาอังกฤษ ป 2 - 4 เรียนกี่คาบ hellip 240 คาบ 16 วิชาภาษาอังกฤษ ป 5 ndash 6 เรียนกี่คาบ hellip 600 คาบ 17 ชั้น ป 3 ndash 4 คัดลายมือแบบใด hellip hellip hellip ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด - ตัวหวัดแกมบรรจง 18 วิชา สปช หน่วยการเรียนใดมีอยู่ตั้งแต่ชั้น ป 1 ndash ป 6 คือ hellip ข่าวเหตุการณ์สำคัญ 19 ป 02 คือ hellip hellip แบบกรอกคะแนนการประเมินผลประจำปี 20 ป 02 - 2 คือ hellip hellip hellip สมุดประจำชั้น จะอยู่ในเล่มเดียวกันกับ ป 02 21 ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน hellip ป 01 รบ 1 ต 22 เกณฑ์การจบหลักสูตรมัธยมต้น ต้องเรียนไม่น้อยกว่ากี่หน่วย hellip 90 หน่วย 23 PORT FOLIO หมายถึง hellip แฟ้มสะสมงาน 24 กระบวนการประเมินผล PORT FOLIO hellip แฟ้มสะสมงาน 1 จัดเก็บชิ้นงาน 2 คัดเลือกชิ้นงานที่ดี 3 นำเสนอความคิด บุคลิกภาพลงในแฟ้ม 4 สะท้อนความคิดเห็นความรู้สึกต่อชิ้นงาน 5 ตรวจสอบความเหมาะสมของแฟ้มสะสมงาน 6 ประเมินและปรับปรุงให้สมบูรณ์ 7 ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเป็นปัจจุบัน 8 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและชื่นชมในความสำเร็จ 25 ขั้นสุดท้ายของ PORT FOLIO คือ hellip จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและชื่นชมในความสำเร็จ 26 มปภ เน้นวิชาใด hellip ภาษาไทย 27 การเรียนการสอนปัจจุบัน เน้นสื่อการเรียนการประเภทใด MULTI MEDIA 28 ข้อใดคือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน hellip hellip hellip hellip hellip hellip hellip hellip hellip CAI 29 เวลาเรียนระดับประถมศึกษา 1 คาบมีกี่นาที hellip hellip hellip hellip 20 นาที 30 อำเภอหนึ่งมีกลุ่มโรงเรียน 9 กลุ่มโรงเรียน จะมี กปอ กี่คน hellip 12 คน 31 โรงเรียนขนาดเล็ก มีครูไม่ครบชั้น ควรใช้สื่อประเภทใด hellip hellip RIT 32 I Q คนปกติอยู่ในช่วงใด hellip 90 ndash 110 35 ใครเป็นผู้อนุมัติผลการเรียน ม ต้น hellip hellip สถานศึกษา 36 การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ มีกำหนดระยะเวลา hellip 1 ปี 37 ในระหว่างปี นักเรียนคนใดมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมากและมีวุฒิภาวะเหมาะสมที่จะ เลื่อนไปเรียนในชั้นที่สูงขึ้น ให้สั่งเลื่อนไปเรียนในชั้นที่สูงขึ้น ภายใน hellip 1 กันยายน ของปีการศึกษานั้น 38 วิธีการประเมินผลการเรียน hellip hellip hellip ออกสอบ ปี 2543 - ก่อนจัดการเรียนการสอน hellip เพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐานและทักษะเบื้องของนักเรียน - ระหว่างภาคเรียน hellip hellip hellip hellip เพื่อพัฒนาการเรียนของนักเรียน และเพื่อประเมินผลการผ่านจุดประสงค์ - ปลายภาคเรียน hellip hellip hellip hellip hellip เพื่อตรวจสอบความรู้ความสามารถตามที่กำหนด 39 ประสบการณ์นามธรรมสูงสุดของ เอ็ดกา เดล คือ hellip hellip hellip วัจนสัญลักษณ์ ออกสอบ ปี 2543 40 ระบบการทำงานคอมพิวเตอร์ hellip hellip hellip hellip hellip Input - Process - Output 41 การสอนวิทยาศาสตร์ควรจัดสอนที่ใดดีที่สุด hellip ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ 42 ห้อง Sound Lab ใช้ประโยชน์กับวิชาใด hellip hellip ทุกวิชา hellip hellip hellip ออกสอบ 43 โครงสร้างวิชาคณิตศาสตร์ hellip จำนวน พีชคณิต การวัด เรขาคณิต สถิติ 44 โครงสร้างวิชาคณิตศาสตร์ ป 1 ndash 2 hellip จำนวน - การวัด - เรขาคณิต 45 ระดับผลการเรียน 2 หมายถึง hellip ผลการเรียนปานกลาง hellip hellip ออกสอบ 46 ถ้านักเรียนจะขอย้ายสถานศึกษา จะใช้เอกสารใด hellip hellip ป 04 47 การอุทธรณ์ ให้อุทธรณ์อย่างไร hellip ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง 48 การร้องทุกด้วยวาจา ร้องทุกข์เมื่อใด hellip hellip hellip 49 ระดับใดไม่ต้องสอบปลายภาคเรียน hellip ป 1- 3 - 5 50 รัฐธรรมนูญ พ ศ 2540 มีกี่มาตรา 336 มาตรา 51 รัฐมนตรีกี่คน hellip 36 คน รวมทั้งนายกรัฐมนตรี 52 รัฐธรรมนูญใหม่เลือกตั้งแบบใด - แบบแบ่งเขตเดียวเบอร์เดียว จำนวน 400 คน - แบบัญชีรายชื่อ จำนวน 100 คน 53 ส ส กี่คน hellip 500 คน 54 วิชาพุทธสาสนา จัดสอนในชั้นใด hellip ให้นักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 ndash 2 ที่นับถือศาสนาพุทธ เรียนหน่วยที่ 1 ndash 10 ส่วนนักเรียนอื่นเรียนหน่วยที่ 1 ndash 6 55 ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้และการสอน hellip hellip hellip hellip hellip ออกสอบ กทม 2542 สปจ ศรีสะเกษ 2543 rlm 1488 พุทธิพิสัย rlm 1489 จิตพิสัย rlm 1490 ทักษะพิสัย ง สังคมพิสัย 56 ครูลาคลอดบุตร ได้กี่วัน hellip hellip hellip hellip hellip 90 วัน ออกสอบ กทม ปี 2545 57 ลากิจต่อเนื่องจากลาคลอด 90 วัน แล้ว ลาได้กี่วัน hellip 150 วันทำการ hellip hellip ออกสอบ ปี 2543 58 การลงโทษนักเรียนมีกี่สถาน hellip 6 สถาน 59 ลาประเภทใดไม่ต้องรออนุญาต hellip การเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล ออกสอบ กทม ปี 2545 60 ป 5 ndash 6 เรียนกี่คาบต่อสัปดาห์ hellip 30 คาบ 63 ครูต้องไปถึงโรงเรียนก่อนเวลา hellip 08 15 กลับหลังเวลา hellip hellip 16 45 น hellip ออกสอบ 64 เวลาทำราชการปกติ คือ hellip 08 30 ndash 16 30 น hellip hellip hellip hellip hellip ออกสอบ สปจ 2542 65 การจัดตั้ง กรม สปช ใช้กฎหมายใด hellip พระราชบัญญัติ hellip hellip hellip ออกสอบ 66 กลุ่มโรงเรียน มี 9 โรง มีกรรมการกลุ่ม hellip ผู้บริหาร 9 คน ผู้แทนครูครึ่งหนึ่ง 5 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 รวม 19 คน 67 การจัดตั้ง ยุบเลิกเขตจังหวัด ใช้กฎหมายใด hellip hellip hellip พระราชบัญญัติ 68 การจัดตั้ง ยุบเลิก สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ สปช ใช้กฎหมายใด hellip พระราชบัญญัติ 69 ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอ สังกัด hellip กระทรวงมหาดไทย hellip ออกสอบ ปี 2543 70 ใครเป็นผู้ประกาศรายชื่อส่งเด็กเข้าเรียน hellip คณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอ hellip ออกสอบ ปี 2543 71 เด็กเขียนมือซ้ายเพราะ hellip ติดอ่าง 72 ปีเข้าเรียนนับอย่างไร hellip ปีปฏิทิน 73 เด็กขาดเรียนเกิน 7 วัน ตาม พรบ ประถมศึกษา 2523 ปรับ ไม่เกิน 1 000 บาท hellip ออกสอบ ปี 2543 74 ถ้าสอบได้จะได้รับบรรจุ และรับเงินเดือนระดับใด hellip อ 1 ระดับ 3 ndash 5 75 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 hellip พ ศ 2540 ndash 25400 76 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 hellip พ ศ 2503 ndash 25406 77 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 hellip เน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 78 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540 กำหนดให้รัฐจัดการศึกษาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 12 ปี 79 วินัยที่ดีที่สุดคือ hellip วินัยในตนเองของทุกคน 80 องค์ประกอบของการจูงใจ hellip 1 ผู้เข้ารับการจูงใจ 2 วิธีการจูงใจ 3 เป้าหมายการจูงใจ 81 ความต้องการของมนุษย์ตามทฤษฎีของ มาสโลว์ มีกี่ขั้น hellip 5 ขั้น 82 ข้อใดเป็นปัจจัยกระตุ้นให้คนทำงาน hellip hellip ความสำเร็จของงาน 83 ข้อใดเป็นปัจจัยบำรุงจิตหรือปัจจัยค้ำจุน hellip สภาพการทำงาน 84 ข้อใดเป็นเทคนิคการจูงใจ hellip การแบ่งงานให้ชัดเจน 2 การมอบหมายงานให้เหมาะสม 3 การกำหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสม 85 ศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ คือ hellip NECTEC hellip hellip hellip ออกสอบ ปี 2543 86 ถ้าต้องการอัดสำเนาจำนวนมาก ๆ ควรใช้เครื่องมือชนิดใด hellip COPY PRINTER 87 ต้องการฉายภาพนำเสนอข้อมูลในการประชุม ควรใช้เครื่องมือชนิดใด hellip PROJECTOR 88 ต้องการอ่านรหัสแท่งใช้เครื่องมือ hellip BARCODE READER 89 เครื่องแปลงสัญญาณจากคอมพิวเตอร์สู่ ทีวี คือ hellip hellip TV CODER hellip ออกสอบ ปี 2543 90 ข้อใดหมายถึงการสอนแบบสืบสวนสอบสวน hellip INQUIRY METHOD 91 ข้อใดเป็นวิธีสอนที่ครูต้องสร้างสถานการณ์ฝึกให้นักเรียนสังเกต hellip hellip INQUIRY METHOD 92 ข้อใดหมายถึงการเรียนแบบรอบรู้ hellip MASTERY LEARN 93 ข่อใดคือเครื่องจัดคิวข้อมูล hellip hellip HUB 94 การสอนโดยระบบคอมพิวเตอร์ ON ndash LINE โปรแกรมการสอนจะถูกเก็บไว้ที่ hellip SERVER 95 การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา นำมาใช้ในประเทศไทยเมื่อใด hellip 2531 96 สโมสรเอกชนใดให้การสนับสนุนการทดลองสอนแบบมุ่งประสบการณ์ hellip hellip โรตารี่ 97 รูปแบบศูนย์การเรียนที่นิยมจัดในโรงเรียนคือ 1 เอกเทศ 2 ในห้องเรียน 3 สอนแบบศูนย์การเรียน 98 ศูนย์การเรียน เป็นการจัดประสบการณ์ hellip ให้ผู้เรียนได้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตน เองมากที่สุด โดยอาศัยสื่อการสอนแบบประสม และกลุ่ม สัมพันธ์ เป็นการเรียนตามเอกัตภาพ 100 ห้องปฏิบัติการทางภาษาใช้ประกอบการสอนวิชา SOUND LAB hellip hellip ทุกวิชา

ข้อสอบครู กทม. ใครมีแนวข้อสอบครู กทม. บ้างคะ, ข้อสอบครู กทม. ใครมีแนวข้อสอบครู กทม. บ้างคะ หมายถึง, ข้อสอบครู กทม. ใครมีแนวข้อสอบครู กทม. บ้างคะ คือ, ข้อสอบครู กทม. ใครมีแนวข้อสอบครู กทม. บ้างคะ ความหมาย, ข้อสอบครู กทม. ใครมีแนวข้อสอบครู กทม. บ้างคะ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu