ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

เจ้าหน้าที่ควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญํติส่งเสริมปี พ.ศ.2535 มีอำนาจหน้าที่อย่างไร??, เจ้าหน้าที่ควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญํติส่งเสริมปี พ.ศ.2535 มีอำนาจหน้าที่อย่างไร?? หมายถึง, เจ้าหน้าที่ควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญํติส่งเสริมปี พ.ศ.2535 มีอำนาจหน้าที่อย่างไร?? คือ, เจ้าหน้าที่ควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญํติส่งเสริมปี พ.ศ.2535 มีอำนาจหน้าที่อย่างไร?? ความหมาย, เจ้าหน้าที่ควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญํติส่งเสริมปี พ.ศ.2535 มีอำนาจหน้าที่อย่างไร?? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

เจ้าหน้าที่ควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญํติส่งเสริมปี พ.ศ.2535 มีอำนาจหน้าที่อย่างไร??

เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ ศ 2535 มีอำนาจหน้าที่อย่างไรบ้าง

คำตอบ

1 กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุมการปล่อยมลพิษติดตั้งหรือจัดให้มีระบบ เครื่องมืออุปกรณ์ สำหรับควบคุมมลพิษ และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษจะกำหนดให้มีผู้ควบคุมการดำเนินงานระบบหรือเครื่องมืออุปกรณ์ด้วยก็ได้ 2 ให้คำแนะนำแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการวางหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขสำหรับให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจัดส่งน้ำเสียหรือของเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษของตนไปให้ผู้รับจ้างให้บริการทำการบำบัดหรือกำจัด 3 ให้คำแนะนำแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการกำหนดวิธีการชั่วคราว สำหรับการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษต่าง ๆ ที่มิได้มีระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสียเป็นของตนเอง ได้ตามที่จำเป็นจนกว่าจะได้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบกำจัดของเสียรวม 4 รับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบ หรืออุปกรณ์และเครื่องมือ สำหรับควบคุมการปล่อยมลพิษจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 5 เข้าไปในอาคาร สถานที่และเขตที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมหรือ แหล่งกำเนิดมลพิษหรือเขตที่ตั้งของระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสียของบุคคลใด ๆ เพื่อตรวจสภาพการทำงานของระบบหรืออุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ รวมทั้งตรวจบันทึกรายละเอียด สถิติ หรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของระบบหรืออุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่าว หรือเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ ศ 2535 6 ออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ผู้ควบคุม หรือผู้ได้ รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการ จัดการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมระบบหรืออุปกรณ์และเครื่องมือ แต่ถ้าแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นเป็นโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษต้องแจ้งเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานดำเนินการต่อไป 7 ออกคำสั่งเป็นหนังสือสั่งปรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด มลพิษตามมาตรา 90 มาตรา 91 หรือมาตรา 92 ในกรณีแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นเป็นโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษต้องมีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานให้ออกคำสั่งปรับต่อไป 8 ออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการหยุดหรือ ปิดการดำเนินกิจการ 9 ออกคำสั่งเป็นหนังสือเพิกถอนการเป็นผู้ควบคุมประสานการปฏิบัติราชการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจาก เวปไซด์กรมควบคุมมลพิษ

เจ้าหน้าที่ควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญํติส่งเสริมปี พ.ศ.2535 มีอำนาจหน้าที่อย่างไร?, เจ้าหน้าที่ควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญํติส่งเสริมปี พ.ศ.2535 มีอำนาจหน้าที่อย่างไร? หมายถึง, เจ้าหน้าที่ควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญํติส่งเสริมปี พ.ศ.2535 มีอำนาจหน้าที่อย่างไร? คือ, เจ้าหน้าที่ควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญํติส่งเสริมปี พ.ศ.2535 มีอำนาจหน้าที่อย่างไร? ความหมาย, เจ้าหน้าที่ควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญํติส่งเสริมปี พ.ศ.2535 มีอำนาจหน้าที่อย่างไร? คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu